ข้อตกลงร่วม ระหว่าง รัฐบาลไทย-มาเลเซีย ว่าด้วยความร่วมมือชายแดน พร้อมลงนามบันทึกความร่วมมือ

        วันที่ 24 เม.ย.62  (วันนี้)  เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ โรงแรมป่าตอง รีสอร์ท ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ข้อตกลงร่วมระหว่าง รัฐบาลไทย-มาเลเซีย ว่าด้วยความร่วมมือชายแดน “การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 109 (The 109th Regional Border Committee (RBC) Meeting ) พร้อมลงนามบันทึกความร่วมมือ” โดยการจัดประชุมในครั้งนี้มีฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพ โดย พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4  เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย และ พล.ท. Datuk Azizan Md Delin ผบ.กกล.ทบ.สนาม ภาคตะวันตก มาเลเซีย เป็นประธาน กชภ.ร่วมฝ่ายมาเลเซีย ซึ่งได้กำหนดวาระการประชุมแบ่งไว้ 6 เรื่องหลักๆ ดังนี้

         เรื่องแรก การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 109 (The 109th Regional Border Committee (RBC) Meeting ) โดยการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 108 (RBC 108) ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างทั้ง 2 ประเทศเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) ไทย-มาเลเซีย ได้ดำเนินการจัดการประชุมปีละ 2 ครั้ง โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพ

        ในส่วนเรื่องที่ 2 เป็นการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 109 (RBC 109) โดยมี พล.ท. Datuk Azizan Md Delin ผบ.กกล.ทบ.สนาม ภาคตะวันตก มาเลเซีย เป็นประธานร่วมฝ่ายมาเลเซีย และ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4 เป็นประธานร่วมฝ่ายไทย โดยการประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยอบอุ่น มิตรไมตรี และความเข้าใจในวัตถุประสงค์ร่วมกันที่ต้องการส่งเสริมความร่วมมืออันนำมาซึ่งสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของ กชภ.

        ส่วนเรื่องที่ 3 คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) มีความพึงพอใจกับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่คณะทำงานทั้ง 6 คณะภายใต้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) ได้ดำเนินการไปในห้วงที่ผ่านมา โดยกิจกรรมต่างๆที่ได้ดำเนินการไป ได้แก่ กิจกรรมด้านการปฏิบัติการ การฝึก การส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการชายแดนและการจัดการต่อภัยพิบัติรวมทั้งกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและสังคม พร้อมกันนี้ความคืบหน้าของกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวได้บรรลุความเข้าใจ มิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย นอกจากนั้น ยังช่วยแก้ปัญหาที่อ่อนไหวและเปิดมุมมองใหม่ๆ ระหว่างทั้ง 2 ประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนและขยายต่อไปยังด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อไปอีก

         สำหรับ วาระการประชุมเรื่องที่ 4 เกี่ยวกับเรื่องผลจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะทำงานทั้ง 6 คณะภายใต้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) เป็นสิ่งมีค่าสำหรับประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย โดยคณะทำงานทั้ง 6 คณะภายใต้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) ได้แก่ 1. คณะทำงานด้านการข่าวและปฏิบัติการด้านจิตวิทยา (IWG) 2.คณะทำงานทางบก (LWG) 3. คณะทำงานทางทะเล (CMWG) 4. คณะทำงานทางอากาศ (AWG) 5. คณะทำงานด้านการจัดการชายแดน (BMWG) และ 6. คณะทำงานด้านการจัดการต่อภัยพิบัติ (DMWG) ทั้งนี้ คณะทำงานทั้ง 6 คณะภายใต้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องและเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความยากลำบากและสิ่งท้าทายต่างๆ ด้วยความตั้งใจ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามพื้นที่ชายแดนไทย-มาเลเซีย ขณะเดียวกันการจัดการประชุมระหว่างหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีความร่วมมือและการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด ได้ส่งเสริมและทำนุบำรุงสันติภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืน ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย

          ส่วนทางด้าน วาระการประชุมเรื่องที่ 5 โดยคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) ขอขอบคุณอย่างจริงใจต่อสมาชิกทุกท่านที่ได้แบ่งปันและช่วยเหลืออันทำให้บรรลุวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) โดยความร่วมมือของทั้ง 2 ประเทศ จะยิ่งมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต เนื่องจากเรากำลังเข้าสู่ยุคแห่งการเปิดเศรษฐกิจและสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมิติทางด้านความมั่นคงที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ อนึ่งความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย ผ่านเวทีคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) จะเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าของชุมชนต่างๆ ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย อย่างต่อเนื่องต่อไป และวาระการประชุมเรื่องสุดท้าย คือ ประเทศมาเลเซีย จะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 110 ประมาณปลายปี 2562 นี้ต่อไป

#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต#เศรษฐกิจภูเก็ต #www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์