จังหวัดภูเก็ตมอบเกียรติบัตร “เด็กดีเด่นจังหวัดภูเก็ต” ประจำปี 2562 ให้แก่เยาวชนจำนวน 6 ราย

         เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ในการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ตประจำเดือนมกราคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานการประชุมฯให้เกียรติ มอบเกียรติบัตร“เด็กดีเด่นจังหวัดภูเก็ต” ประจำปี 2562 ให้แก่เยาวชนจำนวน 6 รายดังนี้

         1. เด็กหญิงมนัญชญา แซ่ลิ่ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวิทยาสาธิต

         2.  เด็กหญิงกัลญาณี แจ้งจุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต

         3. เด็กหญิงกฤติยา นนทรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านไม้ขาว

         4. เด็กหญิงณัฐชยา เฟื่องนวกิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา

         5. เด็กชายภคินทร์ มุทิตากุล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา

         6. เด็กชายราชนิส สุเมนทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านพรุจำปา

         นางนันทวดี อาสิงสมานันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ขอความร่วมมือจังหวัดภูเก็ตเสนอชื่อเด็กจำนวน 2 คนเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 จังหวัดภูเก็ตโดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ตได้คัดเลือกเด็กจำนวน 2 คนจากจำนวน 6 คนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยให้เด็กอีก 4 คนเป็น “เด็กดีเด่นจังหวัดภูเก็ต” พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้มีมติว่าหากเด็กทั้ง 2 คนไม่ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่นของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จังหวัดภูเก็ตจะมอบเกียรติบัตรให้ซึ่งผลการคัดเลือกปรากฎว่าเด็กทั้ง 2 คน ไม่ได้รับการคัดเลือก ดังนั้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนและเป็นขวัญกำลังใจแก่เยาวชนทั้ง 6 คน จังหวัดภูเก็ตจึงมอบเกียรติบัตรในฐานะเด็กที่ได้เข้ารับการสรรหาเป็นเด็กดีเด่นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 และเข้ารับมอบเกียรติบัตร “เด็กดีเด่นจังหวัดภูเก็ต” จากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในวันนี้


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต/ข่าว/ภาพ