ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์  จับมือ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขับเคลื่อนภูเก็ตสู่เมืองอัจฉริยะ ปั้น City Data Platform (CDP)  เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลระดับเมือง ที่ภูเก็ตเป็นต้นแบบ และจังหวัดนำร่องของประเทศไทย  เพื่อใช้บริหารจัดการเมือง

           เมื่อวันที่ 26 ก.ย.62 เวลา 13.00 น. ณ BAYACO (บ้านแอนด์บียอนด์ ชั้น 1)  ที่ผ่านมา โดย นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน การเสวนา “รู้จัก Digital Twin ฝาแฝดทางดิจิทัล เทคโนโลยีเปลี่ยนเมือง” พร้อมด้วย นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด, นายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคใต้, นายนิพนธ์ เอกวานิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พัฒนาเมืองภูเก็ต จำกัด, นายธนภัทร์ ศิลากอง ผู้จัดการธุรกิจภาครัฐและภาคการศึกษา บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด, นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต, พล.ต.ต.ธีระพล ทิพย์เจริญ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8, นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้, นายกฤษฏาพงษ์ ทองตัน ผู้จัดการโครงการ City Data Platform รวมถึงหน่วยต่างๆจากภาครัฐและเอกชน ท้องถิ่น และ สื่อมวลชน เข้าร่วมรับฟังการเสวนาและงานแถลงข่าว

           สำหรับ ข้อมูล (Big Data) เป็นสิ่งจำเป็น ในยุคปัจจุบันที่โลกถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมหาศาลโครงการ City Data Platform หรือ CDP จึงเกิดขึ้นจากความร่วมมือของ บริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด (CDA) บริษัทในเครือภูเก็ตพัฒนาเมือง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ที่ได้ร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมา เพื่อเป็นต้นแบบในการรวบรวมข้อมูลระดับเมืองของจังหวัดภูเก็ต โดยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แล้วนำไปใช้ในการวางแผนบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาของเมือง 3 ด้าน คือ การท่องเที่ยว ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม และ อสังหาริมทรัพย์ โดยมีเป้าหมายต่อไป คือ การเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่างๆในจังหวัดภูเก็ตเข้าด้วยกัน เพื่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองอัจฉริยะ สำหรับแพลตฟอร์มนี้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานทั่วไปได้ซึ่งเป็นข้อมูลเปิด (Open Data  Platform) โดยจะเปิดให้บริการดูข้อมูลเพื่อทดลองใช้ ผ่านทางเว็บไซต์ www.Phuket.Cloud  ในช่วงเดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป

             นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ โดยได้กำหนดให้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดเพื่อรองรับการเติบโตที่ทันสมัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับแนวคิดการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองอัจฉริยะ Smart City ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ Smart Economy, Smart Tourism, Smart Health, Smart Safety, Smart Environment, Smart Education และ Smart Governance ผ่านการใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ตหรือ Internet of Things  (IoT) ในการจัดการพัฒนาเมืองทุกด้าน บนพื้นฐานของการจัดทำ City Data Platform

              “ดังนั้น โครงการบริการข้อมูลจังหวัดภูเก็ต หรือ (Phuket Smart City Data Platform: Services Layer) ที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และ บริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด จึงได้ร่วมกันจัดทำขึ้น ถือเป็นหนึ่งในโครงการที่จะช่วยพัฒนาและต่อยอดจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองอัจฉริยะ โดยการบูรณาการทางด้านข้อมูลระดับเมืองและเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่สำคัญ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และบริหารงานโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังสร้างโอกาสในการวิจัย การพัฒนาธุรกิจทางเลือกและการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในอนาคต  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเชื่อมโยงข้อมูล ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและพัฒนาจังหวัดภูเก็ตต่อไป”

             ทางด้าน นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่ City Data Platform (CDP) เป็นต้นแบบแพลตฟอร์มข้อมูลระดับเมืองภูเก็ตที่เป็นต้นแบบ และเป็นจังหวัดนำร่องของประเทศไทย  ซึ่งขณะนี้  ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์  ได้ทำการจัดทำระบบข้อมูลของเมือง ข้อมูลพื้นฐานในจังหวัดภูเก็ตและข้อมูลเชิงลึกในหลายพื้นที่แล้ว โดยเรามีข้อมูลเมืองภูเก็ตมากกว่า 60 ชั้นข้อมูล และแบ่งชั้นของการทำงานออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1.การเชื่อมต่อข้อมูล 2.การรวบรวมข้อมูล 3.การนำข้อมูลมาวิเคราะห์  โดยแพลตฟอร์ม City Data Platform (CDP) ที่ ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ คือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เป็นตัวกลางเชื่อมโยงข้อมูลของจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำข้อมูลมาแสดงผลและวิเคราะห์ใน 3 ด้าน  ที่มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดภูเก็ต เช่น ด้านการท่องเที่ยว คือ การนำเสนอข้อมูลความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวทางบกและทางทะเลตามเงื่อนไขที่กำหนด เช่น เพศ สัญชาติ อายุ  ข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเที่ยวในเส้นทางการท่องเที่ยว และปริมาณนักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ ส่วน ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม คือ การนำเสนอข้อมูลปริมาณยานพาหนะที่เข้าออกผ่านจังหวัดข้อมูลความหนาแน่นของยานพาหนะแต่ละตำแหน่งที่มีกล้องตรวจจับ ซึ่งข้อมูลยานพาหนะที่ผ่านกล้องตรวจจับภาพป้ายทะเบียนรถยนต์และรถจักยานยนต์ ฯลฯ  รวมถึงข้อมูลสภาพอากาศและน้ำ และทางด้าน อสังหาริมทรัพย์ คือการนำเสนอข้อมูลที่สนับสนุนนักลงทุนนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการลงทุนและการพัฒนา ในขณะนี้การเก็บรวบรวมข้อมูล ผ่านแพลตฟอร์ม City Data Platform (CDP) พร้อมที่จะขยายการเก็บข้อมูลไปยังส่วนอื่นๆและจัดเก็บข้อมูลที่มีอยู่เดิม ซึ่งกระจัดกระจายในแต่ละภาคส่วนให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น เมื่อทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ นำข้อมูลจากหลากหลายช่องทางและมีปริมาณมหาศาลเข้ามาแชร์ร่วมกัน ก็จะเป็นประโยชน์กับจังหวัดภูเก็ต ในการพัฒนาสู่ความเป็นสมาร์ทซิตี้ไปได้ไกลขึ้น

             ขณะที่ นายประชา อัศวธีระ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคใต้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคใต้  กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการตามนโยบายการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการดำเนินงานดังกล่าวทำให้เกิดข้อมูลจากการบริการด้านต่างๆที่ได้ดำเนินการไป เช่น ข้อมูลจากการให้บริการ Free Wifi ข้อมูลจาก CCTV ข้อมูลจาก Sensors สิ่งแวดล้อม เป็นต้น และประกอบกับการนำข้อมูลที่ได้จัดเก็บจากหน่วยงานภาครัฐมาใช้ประกอบในการบริหารจัดการเมือง ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่ง สำหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะปัจจุบันหลายเมืองทั่วโลกได้ก้าวเข้าสู่การรวบรวมข้อมูลจากเมืองด้วยเทคโนโลยีผ่านวิธีการต่างๆ การสร้างฐานข้อมูลใหญ่ หรือ Big Data การเปิดข้อมูลสู่สาธารณะ เพื่อให้เกิดประโยชน์ ในการนำข้อมูลไปใช้บริหารเมืองหรือที่เรียกว่า City Data Platform (CDP) ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะเป็นไปตามแนวทางและเกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัยร่วมกับ บริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด (CDA) บริษัทในเครือภูเก็ตพัฒนาเมือง และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อสร้างต้นแบบของการพัฒนา City Data Platform (CDP) เป็นเมืองแรกของประเทศไทย

            “ซึ่งขณะนี้การวิจัย ได้เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้าย คือ การได้ต้นแบบของระบบที่พร้อมจะนำเข้าสู่การใช้งานจริงโดยจะเป็นการร่วมมือกับทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการใช้งานระบบและรวบรวมข้อมูลเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้นต่อไป มีการบริหารเมืองภายใต้การจัดการข้อมูลแบบใกล้เคียงความเป็นจริง จะทำให้เมืองสามารถจัดการบริหารจัดการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สุดท้ายนี้สำนักงานจะดำเนินงานผลักดันเพื่องานวิจัยและสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดการใช้งานจริงต่อไป”

#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต #เศรษฐกิจภูเก็ต www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์