ทน.ภูเก็ต ประชุมระดมความคิดเห็นการวางและจัดทำผังเมือง

         เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวสมใจ  สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต    เป็นประธานการประชุมระดมความคิดเห็นการวางและจัดทำผังเมือง พร้อมด้วย  นางอัญชลี วานิช เทพบุตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนตำบลจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนจากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต และภูเก็ตพัฒนาเมือง และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต

         สำหรับการประชุมระดมความคิดเห็นการวางและจัดทำผังเมือง ในครั้งนี้ เป็นการรายงานความก้าวหน้าการจัดทำผังเมืองรวมภูเก็ต โดยผู้แทนจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ตามที่ได้ดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมภูเก็ต ตามขั้นตอนในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535  โดยมีการปิดประกาศร่างผังเมืองรวมภูเก็ต 15 วัน และได้ให้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน พ.ศ.2562  ไปแล้วนั้น ปรากฏมีการคัดค้านร่างผังเมืองดังกล่าวจากหลายภาคส่วน เนื่องจากไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในปัจจุบัน อีกทั้งพบประเด็นการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด ทั้งการเปลี่ยนแปลงผังสีการใช้ประโยชน์ที่ดิน การกำหนดความสูง FAR OSR หรือข้อห้ามของกิจการบางประเภท ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน เจ้าของที่ดินและผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เทศบาลนครภูเก็ต ได้เล็งเห็นความสำคัญของการระดมความคิดเห็นต่อการจัดทำผังเมืองรวมภูเก็ตดังกล่าวจากภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายกุลพัฒน์ ฤกษ์จำนง นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ นายรักเกียรติ ดีดพิณ นักผังเมืองชำนาญการ ผู้แทนจากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต มาแนะนำกระบวนการขั้นตอนการวางและจัดทำผังเมืองรวม และรายงานความก้าวหน้าการจัดทำผังเมืองรวมภูเก็ต และมีการระดมความคิดเห็นต่อการจัดทำผังเมืองรวมภูเก็ตดังกล่าว


#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต#เศรษฐกิจภูเก็ต #www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์