“ทีเส็บ” เปิดตัว “นวัตกรรม ฐานข้อมูลไมซ์” ออนไลน์ ยกระดับขีดความสามารถแข่งขันอุตสาหกรรมไมซ์ไทย

         สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุ มและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ฝ่าย MICE Intelligence และนวัตกรรม (MICE Intelligence and Innovation) เปิดตัวนวัตกรรม ฐานข้อมูลไมซ์ (MICE Intelligence & Resource Centre) ให้บริการทุกกลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจ นักศึกษาและประชาชน ผ่านเว็บไซต์  www.businesseventsthailand. com ของทีเส็บ

         นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อำนวยการ MICE Intelligence และนวัตกรรม กล่าวว่า “นวัตกรรม ฐานข้อมูลไมซ์ นับเป็นอีกก้าวสำคั ญของประเทศไทย ในการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไมซ์เข้าถึงพลังข้อมู ลและนำไปใช้วางแผนทางธุรกิจได้ อย่างเป็นรูปธรรม โดยทีเส็บดึงการใช้ข้อมูลอัจฉริ ยะ (Intelligence) ผสานการวิเคราะห์ (Data Analytics) ภายใต้แนวโน้มการเปลี่ ยนแปลงสภาพแวดล้อมของธุรกิจไมซ์ สร้างนวัตกรรม ฐานข้อมูลไมซ์ และพร้อมร่วมมือผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด เพื่อนำนวัตกรรมและข้อมูลดังกล่าวมาใช้ยกระดับขีดความสามารถแข่งขันอุตสาหกรรมไมซ์ไทย”

         นางจารุวรรณ กล่าวเสริมว่า “นวัตกรรม ฐานข้อมูลไมซ์ ยังสะท้อนบทบาทของทีเส็บในฐานะ “ผู้นำทางความคิด” ภายใต้แบรนด์ใหม่ Thailand Redefine Your Business Events ผู้ร่วมแรง ผู้ร่วมสร้าง ผู้ร่วมมือ ผู้ร่วมคิด ที่มุ่งส่งเสริมและพัฒนาอุ ตสาหกรรมไมซ์ไทย พร้อมให้บริการทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจ นักศึกษาและประชาชน เพื่อร่วมขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์ ด้วยพลังข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สร้างเศรษฐกิจและการเติบโตอย่ างยั่งยืน ในฐานะ 1 ใน 16 โครงการ ของแผนการพัฒนาธุรกิจไมซ์ด้ วยนวัตกรรมและข้อมูลตลอดระยะ 3 ปี (2562-2564)” 

         ในการพัฒนานวัตกรรม ฐานข้อมูลไมซ์ ดังกล่าว ทีเส็บ ฝ่าย MICE Intelligence และนวัตกรรม ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรสำคัญระดับโลกด้านข้อมูล อาทิ ธนาคารโลก (World Bank) สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิ ภาคเอเชียและแปซิฟิก (PATA) บริษัทที่ปรึกษาด้านการวิจัย วิเคราะห์การตลาด Frost & Sullivan และบริษัทจัดการข้อมูลอัจฉริยะ Meltwater Singapore

         โดยผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจไมซ์ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงข้ อมูลต่างๆ ได้ ด้วยนวัตกรรม ฐานข้อมูลไมซ์ ดังต่อไปนี้

         ข้อมูลเชิงลึกในธุรกิจไมซ์ การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มและโอกาสทางธุรกิจต่างๆ เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาว

         ข้อมูลครอบคลุมภาคอุตสาหกรรมต่ างๆ ข้อมูลเชิงลึกและแนวโน้มที่ ครอบคลุม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศไทย (Thailand’s 10 S-Curve industries) ได้แก่  อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Future Automotive) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Device) อุตสาหกรรมการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ( Health Tourism) อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food Processing) หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม (Robotics) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชี วภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Integrated Medical Service) ข้อมูลดังกล่าวเสริมสร้ างและขยายโอกาสทางธุรกิจให้กั บผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจไมซ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งช่วยสร้างความเปลี่ ยนแปลงและพัฒนาตลาดไมซ์เพื่อตอบรับยุคดิจิตอล

         ศูนย์ข้อมูล แหล่งเรียนรู้ออนไลน์รวบรวมข้ อมูลเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไมซ์ พร้อมงานศึกษาวิจัยมากมายเกี่ยวกับอุตกรรมไมซ์สำหรับเลือกอ่านและดาวน์โหลด พร้อมฟังก์ชั่นการค้นหาแบ่งออกเป็นหมวดต่างๆ เช่น หมวดธุรกิจ หมวดเศรษฐศาสตร์ หมวดภาวะการเป็นผู้นำ หมวดการจัดการ หมวดการสร้างความยั่งยืน และหมวดเทคโนโลยี

         เครื่องมือสนับสนุนธุรกิจไมซ์ ซอฟต์แวร์ช่วยด้านการจัดการและวางแผนงานอีเวนท์ ที่นำเสนอแนวความคิดทั้งก่อนและหลังจบงาน มุ่งตอบโจทย์ตลาดไมซ์ที่กำลั งเปลี่ยนแปลง พร้อมแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้ จัดงานและผู้ร่วมงานไมซ์ติดต่ อกันง่ายขึ้น  เครื่องมือวิเคราะห์งานอีเวนท์ เครื่องมือจับคู่ธุรกิจ แบบสำรวจ เครื่องมือลงทะเบียนอีเวนท์ และเครื่องมือการชำระค่าลงทะเบี ยน

         นอกจากนี้ นวัตกรรม ฐานข้อมูลไมซ์ ยังประกอบด้วยเครื่องมือประเมิ นการบริหารจัดการงานด้วยตนเองที่ ช่วยให้ผู้จัดงานอีเวนท์ สามารถวิเคราะห์โอกาสในการจัดอี เวนท์ต่างๆ ความพร้อมในการจัดการ รวมทั้งเครื่องมือวิเคราะห์ด้ านการเงินเพื่ อคำนวณผลกำไรในการจัดงาน การคำนวณผลตอบแทนในการลงุทน และเครื่องมือวิเคราะห์จุดคุ้ มทุน เพื่อใช้คำนวณค่าใช้จ่ายและยอดที่ต้องทำให้ถึงเป้าเพื่อให้คุ้มทุนในการจัดงาน


#Phuket
#Thailand
#กินไหนดีภูเก็ต
#มีเดียภูเก็ต
#ข่าวภูเก็ต
#ท่องเที่ยวภูเก็ต
#อาหารภูเก็ต
#ช้อปปิ้งภูเก็ต​
#โรงแรมภูเก็ต​
#อสังหาฯภูเก็ต​
#เศรษฐกิจ​ภูเก็ต​
#www.phuketprice.com
#ภูเก็ตไพรซ์