พังงาจัดงาน “Market Testing Spa Phang-nga Health Business 2019” ที่ไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต

         เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงาน “Market Testing Spa Phang-nga Health Business 2019” ร่วมด้วย นางดวงธิดา จันทร์พุ่ม อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา นายองอาจ อติเศรษฐ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา และ นางพาณี โกยสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ ไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต ให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชิงรุก ภายใต้โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสปาธุรกิจเชิงสุขภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2562  ณ ชั้น 1 Limelight Avenue Phuket

         นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา  กล่าวว่า สปาและธุรกิจเชิงสุขภาพ เป็นธุรกิจหนึ่งที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มการเติบโตสูง สปาไทยจะมีจุดเด่นในด้านคุณภาพ บุคลากรมีการให้บริการที่เป็นเลิศ แต่อย่างไรก็ตามโครงสร้างของธุรกิจสปาส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ยังขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ไม่สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้เท่าที่ควร จึงยังต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความพร้อมให้สามารถที่ จะรองรับตลาดที่จะขยายตัวในอนาคต

         การประกอบการสปาธุรกิจเชิงสุขภาพ จึงเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ควรส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมสปาธุรกิจเชิงสุขภาพ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการสปา สถานประกอบการและผลิตภัณฑ์สปา โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสปาธุรกิจเชิงสุขภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรรมสปาธุรกิจเชิงสุขภาพ ให้เกิดการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะดำเนินการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา

         การจัดงาน “Market Testing Spa Phang-nga Health Businees 2019” ครั้งนี้ จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงและผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสปาและธุรกิจเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา ออกสู่ตลาดเพื่อรองรับลูกค้ากลุ่มโรงแรม ร้านนวดสปาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และเป็นโอกาสในพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้เป็นที่ รู้จักในระดับภูมิภาค ระดับประเทศได้ตามลำดับ อันจะส่งผลในการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับของจังหวัดพังงา นางดวงธิดา จันทร์พุ่ม อุตสาหกรรมจังหวัดพังงา กล่าวว่า จังหวัดพังงา โดยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสปาธุรกิจเชิงสุขภาพเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมสปาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการเครือข่ายให้มีศักยภาพเชิงธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสปาของเครือข่ายให้มีคุณภาพ และส่งเสริมการตลาดเชิงรุกให้กับเครือข่ายอุตสาหกรรมสปา

         ที่ผ่านมากิจกรรมตามโครงการได้ ดำเนินการไปเสร็จสิ้นแล้ว ประกอบด้วยกิจกรรมที่ 1 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การรวมกลุ่มอุตสาหกรรมสปาและธุรกิจเชิงสุขภาพ เพื่อพัฒนาสู่การท่องเที่ยวจังหวัดพังงา” ให้แก่ผู้ประกอบการสปาธุรกิจเชิงสุขภาพ และดำเนินการจัดตั้งคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสปาธุรกิจเชิงสุขภาพจังหวัดพังงา พร้อมคัดเลือกคณะกรรมการคลัสเตอร์ฯ และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสปาธุรกิจเชิงสุขภาพจังหวัดพังงา

         กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพเชิงธุรกิจของเครือข่าย ดังนี้

         2.1 การสร้างและพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ดำเนินการจัดศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการสปาธุรกิจเชิงสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่  และจัดการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมสปา” เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการเชิงธุรกิจ ให้แก่ผู้ประกอบการสปาธุรกิจเชิงสุขภาพ

        2.2 การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ ดำเนินการจัดสัมมนาเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์สปา จำนวน 5 กลุ่ม 15 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้

               1) กลุ่มบำรุงผิวหน้า จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์

               2) กลุ่มบำรุงผิวกาย จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์

               3) กลุ่มบำรุงผิวเท้า จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์

               4) กลุ่มบำรุงผิวหลังการออกแดด จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์

               5) กลุ่มกระชับสัดส่วน จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์

         สำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชิงรุก “Market Testing Spa Phang-nga Health Business 2019”  เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสปาและธุรกิจเชิงสุขภาพ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2562 ณ ลานน้ำพุชั้น 1 Limelight Avenue Phuket แห่งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จำนวน 30 บูท แบ่งเป็นบูท Show product บูทสาธิตการนวด บูทสินค้าเกี่ยวกับสปา บูทสินค้าอาหารเพื่อสุขภาพ และบูธสินค้าของที่ระลึก

         สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา  คาดหวังว่าโครงการนี้จะสามารถมี ส่วนในการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรรมสปาและธุรกิจเชิงสุขภาพ ให้เกิดการเชื่อมโยงซึ่งกันและกันตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาได้ เป็นอย่างดี

 #Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต#เศรษฐกิจภูเก็ต www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์