ภูเก็ต ประชุม รับฟังและให้ข้อเสนอแนะ ผลการศึกษาวิจัย “รูปแบบการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวอิสระ FIT จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

          เมื่อวันที่ 3 ก.ย.62 เวลา 13.30 น.  ที่ โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้ นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมรับฟังการนำเสนอ ผลการศึกษาวิจัย ในหัวข้อ “รูปแบบการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวอิสระ Free and Independent Traveler หรือ FIT” จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นผลวิจัยของ นายชัญญ์ธนิน จ้องผดุงศักดิ์ นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาการพัฒนาองค์การและการจัดการสมรรถนะของมนุษย์ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาโดยมีผู้ช่วยศาสตร์ ดร.ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน ผู้ประกอบธุรกิจมัคคุเทศก์เข้าร่วม

          นายชัญญ์ธนิน จ้องผดุงศักดิ์ กล่าวว่า การนำเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีนและรูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่ม F I T จากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยในงานวิจัยได้มีการเก็บข้อมูลทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพ มีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการนักท่องเที่ยวชาวจีนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงการเก็บแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เคยมาท่องเที่ยวในประเทศไทยตลอดจนผลการเก็บข้อมูลงานวิจัยได้นำมาวิเคราะห์ผลและสรุปผลเพื่อนำเสนอต่อผู้แทนหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อระดมความคิดร่วมกันและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวกลุ่ม F I T จากประเทศจีนต่อไป

           สำหรับผลการประชุมกลุ่มในครั้งนี้ ได้นำเสนอกับหน่วยงานภาครัฐคือ การปรับปรุงนโยบายการพัฒนาการท่องเที่ยวที่เน้นการแก้ปัญหาในเรื่องความปลอดภัย เพิ่มการกำกับดูแลของภาคเอกชนในการปรับปรุงระบบขนส่งให้มีมาตรฐาน พัฒนาระบบวีซ่า จัดทำระบบตรวจสอบติดตามบริษัททัวร์ที่เปิดแบบผิดกฎหมาย ตลอดจนส่งเสริมเรื่องของการขอคืนภาษีพัฒนาการท่องเที่ยวตามชนบทเพื่อกระจายรายได้ให้กับชุมชนและเน้นการให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ รวมถึงการตรวจสอบเรื่องคุณภาพอาหาร และป้ายแสดงราคา การปรับปรุงด้านความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหารและห้องน้ำ ของ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

           นอกจากนี้ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว ควรจะมีระบบการติดตามตัวผู้รับผิดชอบได้ทันที เมื่อเกิดเหตุรวมถึงการเพิ่มบทลงโทษกับบริษัทนำเที่ยว ที่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวหรือกระทำกับนักท่องเที่ยวในลักษณะของการบังคับซื้อ

           สำหรับภาคเอกชนควรจะเพิ่มคุณภาพการให้บริการโดยการเพิ่มทักษะด้านภาษาจีนให้กับบุคลากร มีการทำประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ และจัดทำ Application สำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยเฉพาะ ทำสื่อออนไลน์หรือแอพพลิเคชั่นร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวสามารถจองมัคคุเทศก์และสถานที่พักแรมผ่าน Application ที่เป็นของประเทศไทยได้โดยตรง

           และจากการสอบถาม พบว่านักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่นิยมการใช้จ่ายและชำระเงิน ออนไลน์ ผ่าน Wechat Pay , Ali Pay หรือ Union Pay เสมือนอยู่ในประเทศจีน

           ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา รูปแบบการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัด ภูเก็ต ต่อไป

สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตภาพ/ข่าว