มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์สับปะรดและของดีจังหวัดภูเก็ต พร้อมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เจรจาธุรกิจเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์สับปะรดภูเก็ต

         สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต จัดงาน “Amazing Welcome drink @ Phuket” มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์สับปะรดและของดีจังหวัดภูเก็ต โดย นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อม นายปารเมศ ทองปรีชา  เกษตรจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และผู้มีเกียรติทุกท่าน ใน “Amazing Welcome drink @ Phuket” มหัศจรรย์ผลิตภัณฑ์สับปะรดและของดีจังหวัดภูเก็ต  ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการและเจรจาธุรกิจเชื่องโยงผลิตภัณฑ์สับปะรดภูเก็ตเป็นอาหารว่างและเครื่องดื่มต้อนรับ พร้อมจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งยังสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ซึ่งจัดขึ้นในช่วงวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ลานเดอะพอร์ท อารีน่า ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต

         เมื่อวันอังคารที่  11  มิถุนายน 2562  นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล ปลัดจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวถึง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์สับปะรดภูเก็ต เป็นอาหารว่างและเครื่องดื่ม (Amazing Welcome drink @ Phuket) โดยสับปะรดภูเก็ตเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ มีคุณสมบัติแตกต่างจากสับปะรดที่ปลูกในแหล่งอื่น มีรสชาติหวาน กลิ่นหอม เนื้อมีสีเหลืองสม่ำเสมอตลอดทั้งผล เยื่อใยน้อย กรอบ แกนผลมีความกรอบ สามารถรับประทานได้ ซึ่งเกิดจากความพิเศษของลักษณะทางภูมิศาสตร์ ภูมิปัญญาและประสบการณ์ของเกษตรกรในจังหวัดภูเก็ต จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) ซึ่งเป็นข้อดีให้ได้รับความคุ้มครองและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด โดยจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาสับปะรดภูเก็ต เป็นพืชเอกลักษณ์ประจำจังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ ยังได้สร้างโอกาสให้กับผู้ผลิต ในการพัฒนาสินค้าเกษตรและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้เป็นสินค้าที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตไปพร้อมกันด้วย

         นายอนุพงษ์  ยังได้กล่าวต่ออีกว่า สำหรับการพัฒนาสับปะรดภูเก็ต จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งจะต้องมีกลไกและยุทธศาสตร์ในหลายๆด้าน เช่น กระบวนการผลิต จะต้องผ่านมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย (GAP) รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ พรบ.คุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของสับปะรดภูเก็ต ความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรเป็นสิ่งสำคัญ  เกษตรกรจะต้องรวมกลุ่มวางแผนการผลิตและการตลาดร่วมกัน มีข้อกำหนดและเงื่อนไขของกลุ่มเป็นแนวทางปฏิบัติ ในเรื่องการตลาด จะต้องมีการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือตลาดนำการผลิต รวมทั้งต้องมองถึงรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต ช่องทางการจำหน่ายที่เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ เป็นช่องทางหนึ่งที่จะส่งเสริมให้สับปะรดภูเก็ต มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น และการพัฒนาสับปะรดภูเก็ตในเชิงบูรณาการ จะเป็นแนวทางสำคัญที่จะผลักดันให้สับปะรดภูเก็ตมีการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้มากขึ้น รวมทั้งเป็นทางเลือกใหม่ในการท่องเที่ยวของชุมชน

         นอกจากนี้ ต้องขอขอบคุณทางเกษตรจังหวัด และส่วนราชการ วิทยากรเกษตรกร รวมถึงผู้ประกอบการ ผู้เข้าร่วมสัมมนาและผู้เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมกันผลักดันให้การพัฒนาสับปะรดภูเก็ตมีความก้าวหน้าและเกิดประโยชน์ต่อจังหวัดภูเก็ต สำหรับการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ขอให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์สับปะรดภูเก็ตและพลักดันให้เป็นอาหารว่างและเครื่องดื่ม (Amazing Welcome drink @ Phuket) ต่อไป นายอนุพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย

         ส่วนทางด้าน นายปารเมศ ทองปรีชา เกษตรจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวถึง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์สับปะรดภูเก็ต เป็นอาหารว่างและเครื่องดื่ม (Amazing Welcome drink @ Phuket) สับปะรดภูเก็ต เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ต มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวที่แตกต่างจากสับปะรดในแหล่งอื่น  คือ  รสหวาน  กรอบ  กลิ่นหอม  เนื้อมีสีเหลืองตลอดทั้งผล  เยื่อใยน้อยแกนผลกรอบรับประทานได้  จากคุณลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งเป็นผลผลิต ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 จึงทำให้ได้รับการคุ้มครองและเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการสับปะรดภูเก็ต แต่จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

         นายปารเมศ ยังกล่าวต่ออีกว่า ส่วนในปีงบประมาณ 2562 ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ตได้รับงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ดำเนินงานโครงการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน ผลิตภัณฑ์และตลาด เพื่อการท่องเที่ยว กิจกรรม เจรจาธุรกิจ เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์สับปะรดภูเก็ต ให้เป็นอาหารว่างและเครื่องดื่มไว้ต้อนรับ สำหรับ Welcome drink ได้พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน เป็นสินค้ามูลค่าสูงของจังหวัดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสพบปะผู้บริโภค และได้เรียนรู้เข้าใจหลักการตลาด มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ตามนโยบายตลาดนำการผลิต ทั้งนี้ ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริโภค ได้บริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย ในราคาที่เหมาะสม ซึ่งกิจกรรมในการสัมมนาจะประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเรื่องราวสับปะรดภูเก็ต  การนำเสนอและเจรจาธุรกิจ ผู้บริโภคพบผู้ผลิต การประกวดแข่งขันการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสับปะรดภูเก็ต และการเสวนาคณะในประเด็นสับปะรดภูเก็ตและสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ รวมถึงยังได้สนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต บุคคลเป้าหมาย จำนวน 300 คน  ซึ่งประกอบด้วย  เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดภูเก็ต  สินค้าเกษตร ที่มีศักยภาพจากอำเภอเมืองภูเก็ต อำเภอกะทู้ และอำเภอถลาง  พร้อมทั้งผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับสับปะรดภูเก็ต ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว ส่วนราชการรวมถึงสถาบันการศึกษา ประชาชนที่สนใจ อีกด้วย

          สำหรับ การสัมมนาในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จากสถาบันการศึกษาและผู้แทนเกษตรกร ในการเสวนาคณะ อาทิ นายสุบรรณ์  รักษ์ทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต, นางพภัสสรณ์ สมพรานนท์  ผู้แทนบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต, นายคณุตน์  ศิโรทศ ประธานศูนย์เรียนรู้การผลิตเห็ดอินทรีย์ ตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต, นายภูมิกิตติ์  รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และ นายตฤณ  ทิพย์มงคล สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๑ ภูเก็ต เป็นต้นโดยภายในงานนี้ ยังพบกับการประกวดสุดยอดสับปะรดภูเก็ต การแข่งขันทำค็อกเทลจากสับปะรดในหลากหลายเมนู การแข่งขัน Fruit Art Idea และ การออกบูธจัดจำหน่ายสับปะรดภูเก็ต และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร กว่า15 ร้านค้า รวมถึงชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต อีกด้วย


#Phuket
#Thailand
#กินไหนดีภูเก็ต
#มีเดียภูเก็ต
#ข่าวภูเก็ต
#ท่องเที่ยวภูเก็ต
#อาหารภูเก็ต
#ช้อปปิ้งภูเก็ต​
#โรงแรมภูเก็ต​
#อสังหาฯภูเก็ต​
#เศรษฐกิจ​ภูเก็ต​
#www.phuketprice.com
#ภูเก็ตไพรซ์