ม.ราชภัฏภูเก็ต “ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและการพัฒนา”

         เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และสมาคมศิษย์เก่าฯ จัด “พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและการพัฒนา” โดยมีพระเทพกิตติเวที เจ้าคณะภาค 17 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วย พระประสาธน์สารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง (ฝ่ายธรรมยุติ) และ ดร.วิภาพรรณ คูสุวรรณ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม นอกจากนั้นยังมีพระเมธีธรรมากร เจ้าคณะอำเภอคลองท่อม และพระเถรานุเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการทั้งในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ อีก 10 รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีสมโภชผ้าป่า

         ดร.วิภาพรรณ คูสุวรรณ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ กล่าวว่า “งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและการพัฒนา ได้จัดขึ้นเพื่อตอบสนองบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นภาระงานหนึ่ง ที่คณะกรรมการส่งเสริมฯ มุ่งมั่นดำเนินการในปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นการร่วมมือไตรภาคี ระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้เป็นทุนสนับสนุนการศึกษาของนักศึกษาที่มีความตั้งใจเล่าเรียน แต่ขาดโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันสร้างบุญ สร้างกุศล เพื่อเป็นพลังอันจะส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรที่มีคุณค่าของมหาวิทยาลัยต่อไป

         ซึ่งการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากพุทธศาสนิกชน และผู้มีจิตศรัทธา ตลอดจนผู้ใจบุญทุกท่านได้ร่วมบริจาคโรงทาน และร่วมกันอนุโมทนาบริจาคทรัพย์ปัจจัยตั้งเป็นกองผ้าป่าซึ่งรวมเป็นเงินกว่า 3,300,000 บาท ตลอดจนการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อย” ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ กล่าว


#Phuket
#Thailand
#กินไหนดีภูเก็ต
#มีเดียภูเก็ต
#ข่าวภูเก็ต
#ท่องเที่ยวภูเก็ต
#อาหารภูเก็ต
#ช้อปปิ้งภูเก็ต​
#โรงแรมภูเก็ต​
#อสังหาฯภูเก็ต​
#เศรษฐกิจ​ภูเก็ต​
#www.phuketprice.com
#ภูเก็ตไพรซ์