รายงานพิเศษ ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2560 “นายอรรถชัย มีสุข ครูชำนาญการ สังกัดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต”

         การเป็นผู้มีความเสียสละ  มีน้ำใจ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพทำให้ นายอรรถชัย มีสุข  ครูชำนาญการ สังกัดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ได้รับการยกย่องให้เป็นข้าราชการดีเด่นประจำปี 2560

         ชีวิตครูเป็นชีวิตที่ต้องสะอาด บริสุทธิ์ เสียสละตั้งใจทำงาน เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ สามารถปลูกฝังให้ เยาวชนมีทั้งความรู้และคุณธรรม อันเหมาะแก่การเป็น พลเมืองที่ดีของชาติ … นี้คือสิ่งที่ นายอรรถชัย  มีสุข  ครูชำนาญการ สังกัดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  ยึดถือปฏิบัติ เสมอมากว่า 9 ปี  ในชีวิตการรับราชการครู จนผลงานเป็นที่ประจักษ์ นำมาซึ่งความภาคภูมิใจ กับ รางวัลข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2560

         นายอรรถชัย  มีสุข  ครูชำนาญการ สังกัดโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต  ข้าราชการดีเด่น ประจำปี 2560 ได้เป็นแบบอย่างที่ดีของเด็กๆ นักเรียนในทุกๆ เรื่อง เป็นครูที่มี ความเสียสละ  มีน้ำใจ โอบอ้อมอารี และมีความเมตตาต่อลูกศิษย์ทุกๆ คน จนเป็นที่รักของนักเรียนในโรงเรียน และเพื่อนครู ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน และที่สำคัญเป็นครูที่เน้นกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน ผ่านการจัดการเรียนการสอน ในวิชาการเกษตร   ภายใต้กิจกรรมงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพัฒนานักเรียนสู่ประชาคมอาเซียน  เพื่อให้ผู้เรียน เกิดความรักทรัพยากร คือ รักชาติรักแผ่นดิน และ มีการสอดแทรกคุณธรรมและความดีงามอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ   และส่งเสริมให้ผู้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนิน ชีวิตอย่างมีความสุข

         ทั้งนี้ นายอรรถชัย  มีสุข  ครูชำนาญการ ยังได้ฝากถึง นักเรียน และ ข้าราชการครูทุกคนว่า อยากให้ทุกคนยึดมั่นการทำหน้าที่ในฐานะของข้าราชการที่ดีของแผ่นดินและอยากให้นึกเสมอว่าเมื่อเข้ามาเป็นข้าราชการแล้วจะต้องทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศ องค์กรและประชาชนเป็นสำคัญ เพราะข้าราชการ คือการเป็นข้าของแผ่นดิน ส่วนรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่ได้รับนี้ ถือไปเป็นกำลังใจเพื่อที่จะพัฒนาการทำงานของตนเองให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอีก โดยเฉพาะจะนำสิ่งที่ยึดมั่น คือ การเป็นครูที่มีความเสียสละ มีน้ำใจ โอบอ้อมอารี และมีความเมตตาต่อลูกศิษย์ทุกๆ คน ไปถ่ายทอดให้แก่เพื่อนๆ ครู และน้องๆ ต่อ ไปด้วย