สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เชื่อมความสัมพันธ์ จับมือ 3 หน่วยงาน ลงนามบันทึกความร่วมมือ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต สถาบันขงจื้อ และ สายการบินแอร์เอเชีย

         เมื่อวันที่  24 ก.ค.62 เวลา  09.30 น. ที่ผ่านมา ณ โรงแรมรามาดา พลาซ่า เจ้าฟ้า จ.ภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นำโดย นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต  และ นางสุพัตรา จารุอริยานนท์ อุปนายกฝ่ายบริหารกิจการภายในสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) สนับสนุนโครงการหลักสูตรบริหารจัดการโรงแรม กับทาง ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  และ รองศาสตราจารย์ ดร. นิศศา ศิลปเสรฐ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งได้ลงนามร่วมกับ Dr.Yang  Wenbo  ผู้อำนวยการฝ่ายจีน สถาบันขงจื้อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ นายกฤณภัช อัศวธีระ  เลขานุการสถาบันขงจื้อภูเก็ต เพื่อร่วมมือทางวิชาการด้านภาษาจีน จัดการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาจีน และ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมกับ นายอรุณ ลิลาพันธิสิทธิ ผู้จัดการแอร์เอเชีย ประจำท่าอากาศยานภูเก็ต ตัวแทน นายสันติสุข คล่องใช้ยา ผู้บริหารสายการบินแอร์เอเซีย ส่งเสริมและร่วมมือด้านการตลาด การขาย และการประชาสัมพันธ์ ทั้งในและต่างประเทศ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

        สำหรับ การลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างทาง สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต  กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในครั้งนี้ “เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรทางด้านการท่องเที่ยว ในการดำเนินโครงการอบรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรม ประเมิน-ติดตามผลการดำเนินงาน และบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน โดยได้มีการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการเวลา 1 ปี นับจากวันลงนามบันทึกข้อตกลง และให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการสนับสนุนงบประมาณของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการโรงแรม จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารธุรกิจโรงแรม ให้มีความรู้ในการบริหารจัดการโรงแรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง เป็นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจโรงแรมให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมให้แก่ผู้บริหารโรงแรม  อีกทั้ง ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็น 1 ใน 7 หน่วยงานที่ได้รับการรับรองในการจัดโครงการอบรมวิชาการบริหารจัดการโรงแรม ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับธุรกิจโรงแรม กรมการปกครอง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมการบริหารจัดการโรงแรม ประกาศ  ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 ซึ่งผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรสามารถใช้ประกอบการจดแจ้งเป็นผู้จัดการโรงแรมตามกฎหมาย”

         ส่วน การลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างทาง สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต กับ สถาบันขงจื้อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “เพื่อความร่วมมือทางวิชาการด้านภาษาจีน จัดการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาจีน เพื่อแลกเปลี่ยนการศึกษา พร้อมทำกิจกรรมทางวิชาการที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่ลงนาม”

         ปิดท้าย การลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างทาง สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต กับ ทางสายการบินแอร์เอเซีย ประจำท่าอากาศยานภูเก็ต ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและร่วมมือทางด้านการตลาด การขาย และการประชาสัมพันธ์ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และต่อสมาชิกของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญของทั้ง 2 องค์กร ที่จะร่วมมือกันในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังตอบสนองยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศไทย และ ของจังหวัดภูเก็ต ที่จะมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ และสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กลุ่มเป้าหมาย โดยดำเนินกิจกรรมร่วมกัน จำนวน 4 ข้อ  ดังนี้ “ 1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทางด้านการตลาด การขาย และการประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต  2.เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงการตลาด และการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า เพื่อร่วมกันวางแผนกิจกรรมการตลาด การขาย และการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกต่อกลุ่มเป้าหมาย 3.สนับสนุนให้มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างองค์กร ในการออกแบบสินค้าทางด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องต่อกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการเชิญบุคลากรในแต่ละองค์กรร่วมให้ความรู้แก่สมาชิกในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 4. การสนับสนุนกิจกรรมหลากหลายมิติ ที่สามารถต่อยอดและสร้างมูลค่าเชิงการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต”  ต่อไป

#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #ีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต#เศรษฐกิจภูเก็ต #www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์