สมาคมสตรีสร้างสรรค์การเมืองและสังคมไทย จัดโครงการ “ปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุ” เพื่อส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุ พัฒนาศักยภาพ ตามรอยแห่งความพอเพียง

         เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 23 มิ.ย. 61 ที่ห้องจามจุรี 1 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน สมาคมสตรีสร้างสรรค์การเมืองและสังคมไทย ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “ปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุ” โดยมี นางอัญชีลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมสตรีสร้างสรรค์การเมืองและสังคมไทย เป็นประธานในการเปิดงานฯ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต มาเป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยาย พร้อมด้วย นายเรวัต อารีรอบ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต นายชัยยศ ปัญญาไวย อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดภูเก็ต นายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกว่า 200 คน

         นางอัญชีลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมสตรีสร้างสรรค์การเมืองและสังคมไทย กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุการเปลี่ยนแปลงและเตรียมพร้อมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นเรื่องสำคัญ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศไทยทำให้ประชากรในวัยผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นกอรปกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม มีผลให้ลักษณะครอบครัวไทย เปลี่ยนจากครอบครัวขยาย ไปสู่ครอบครัวเดี่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกใน ครอบครัวลดลง จำนวนผู้ที่จะทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวลดลง มีเวลาให้ผู้สูงอายุลดลง ขาดการให้ความรักและ ความอบอุ่น ผู้สูงอายุจึงถูกทอดทิ้งให้อยู่โดดเดี่ยวและดำเนินชีวิตเพียงลำพัง สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับปัญหาในการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน ประกอบกับวัยสูงอายุเป็นวัยที่ต้อง เผชิญกับรูปแบบการดำเนินชีวิต อาทิ การสูญเสียคู่ชีวิต แยกไปมีครอบครัว การสูญเสียตำแห่งหน้าที่การงาน การสูญเสียสถานภาพ หรือบทบาททางสังคม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจของผู้สูงอายุ หากผู้สูงอายุไม่ได้รับ การดูแลเอาใจใส่จากบุคคลใกล้ชิดด้วยแล้วจะยิ่งทำให้ผู้สูงอายุว้าเหว่ มีภาวะซึมเศร้าและความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ลดลงจนเกิดความรู้สึกสิ้นหวัง แยกตัวออกจากสังคม เป็นผลให้เกิดความผิดปกติทางจิตใจที่รุนแรงและอาจเป็นอันตราย ต่อชีวิตได้

         “ด้วยเหตุผลดังกล่าว สมาคมสตรีสร้างสรรค์การเมืองและสังคมไทยกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดโครงการ “ปันยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงอายุ” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองใช้ชีวิตตามรอยแห่งความพอเพียงมีส่วนร่วมใน กิจกรรมของชุมชน เพื่อแสดงศักยภาพภูมิความรู้ ประสบการณ์ที่สั่งสมมาถ่ายทอดแก่บุคคลอื่นได้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพของตนเองเบื้องต้นได้และพึ่งผู้อื่นให้น้อยที่สุด และเพื่อให้ผู้สูงอายุยอมรับการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ สนใจบุคคลอื่นและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น” นางอัญชลี กล่าว

         อย่างไรก็ตาม มีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมผู้สูงอายุของไทยในยุค Thailand 4.0 / เรื่องการเป็นผู้สูงอายุอย่างมีคุณค่า/เรื่องเข้าใจการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข /เรื่องหลักการส่งเสริมสุขภาพกาย-ใจ ผู้สูงอายุ เป็นต้น