“สัมมนาเชื่อมโยงการตลาดผลไม้อัตลักษณ์จังหวัดนราธิวาส”

          เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ณ Public House ชั้น 1 ฝั่งเฟสติวัล ศูนย์การค้า Central Phuket โดย นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, นางรัตนา ถิระโชติ เกษตรจังหวัดนราธิวาส รวมถึงผู้ประกอบการไม้ผล พี่น้องสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมภายในงานเปิดงาน “สัมมนาเชื่อมโยงการตลาดผลไม้อัตลักษณ์จังหวัดนราธิวาส” กิจกรรมการจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ฤดูกาลผลิตไม้ผลจังหวัดนราธิวาส ปี 2562​ ซึ่งมีไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ลองกอง เงาะ มังคุด และทุเรียน โดยเฉพาะลองกองซึ่งถือเป็นไม้ผลเศรษฐกิจประจำถิ่นที่สำคัญ และมีแหล่งกำเนิดอยู่ที่จังหวัดนราธิวาส พบครั้งแรก ณ บ้านซีโป ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ดินแดนปลายด้ามขวานของประเทศไทย ลองกองมีคุณลักษณะเด่นเฉพาะ คือ เมื่อผลสุกผิวจะเป็นสีเหลืองทอง ไม่มียาง เนื้อใสเป็นแก้ว เนื้อแห้ง เมล็ดลีบเล็ก จนถึงไม่มีเมล็ด รสชาติหวานและมีกลิ่นหอมชวนรับประทาน เนื้อที่ปลูกลองกองของจังหวัดนราธิวาส ปี 2562 มีพื้นที่จำนวน 43,396 ไร่ โดยคาดการณ์ในปี 2562 ผลผลิตลองกองจะมีประมาณ 13,667 ตัน ซึ่งผลผลิตเริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ต้นปลายเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป ผลผลิตจะมีปริมาณมากในช่วงกลางเดือนกันยายนและสิ้นสุดต้นเดือนพฤศจิกายน

            นอกจาก ผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจประจำจังหวัด ได้แก่ ลองกอง ทุเรียน มังคุดและเงาะแล้ว การจัดงานครั้งนี้จะมีผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านและวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดนราธิวาส มาจำหน่ายด้วย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ข้าว ข้าวซ้อมมือ ข้าวหอมกระดังงา ผลิตภัณฑ์แปรรูปลองกอง ทุเรียนกวน สละอินโด ลูกหยี  ผ้าปาเต๊ะ เป็นต้น การจัดงานจะมีผลผลิตมาจำหน่ายตลอดงาน ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 8 กันยายน 2562 การจัดงาน “สัมมนาเชื่อมโยงการตลาดผลไม้อัตลักษณ์จังหวัดนราธิวาส” ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

          เพื่อการประชาสัมพันธ์ฤดูกาลผลไม้ของจังหวัดนราธิวาส ปี 2562​ สู่พื้นที่อันดามันและจังหวัดใกล้เคียง และเพื่อให้ลองกองจังหวัดนราธิวาสเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งไม้ผลเศรษฐกิจอื่น ๆ ของจังหวัดนราธิวาส เช่น เงาะอำเภอสุคิริน  ทุเรียนหมอนทองอำเภอศรีสาคร สละอินโดอำเภอตากใบ  มังคุดแปลงใหญ่จังหวัดนราธิวาส อีกทั้งยังให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านและวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดนราธิวาสเป็นที่รู้จัก สามารถขยายช่องทางการตลาดในพื้นที่ต่างจังหวัดได้และเปิดเวทีเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไม้ผล กับผู้ผลิตไม้ผลของจังหวัดนราธิวาสโดยตรง ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการและผู้บริโภคในระยะยาว รวมถึงส่งเสริมการผลิตไม้ผลคุณภาพของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างรายได้และความมั่นคงทางอาชีพอย่างยั่งยืน

            จากนโยบายของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อเร่งรัดให้มีการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐานระดับความปลอดภัยเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์กรระหว่างประเทศที่เน้นระบบห่วงโซ่อาหารตั้งแต่การผลิตจนถึงการส่งออก  และจากการทำประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จังหวัดนราธิวาสจึงให้ความสำคัญในการยกระดับคุณภาพของผลผลิตลองกองตามมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิตตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตจนถึงเก็บเกี่ยว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเป็นการรับประกันคุณภาพผลผลิตลองกองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนราธิวาสให้แก่ผู้บริโภคปลายทาง รวมทั้งต้องมีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นหนทางในการยกระดับผลผลิตลองกองที่เป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนราธิวาสเพื่อเพิ่มมูลค่าและรองรับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อไปในอนาคต

          ซึ่งการจัดกิจกรรม “สัมมนาเชื่อมโยงการตลาดผลไม้อัตลักษณ์จังหวัดนราธิวาส” ในระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2562 บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรผู้ผลิตไม้ผล

#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต #เศรษฐกิจภูเก็ต www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์