องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู จัดโครงการส่งเสริมการรักษาความสะอาดในชุมชน (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

           วันที่ 5 มิ.ย.62 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู จัดโครงการส่งเสริมการรักษาความสะอาดในชุมชน (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน และเยาวชนตระหนักถึงการดูแล รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ ส่งเสริมให้ชุมชนมีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการนี้ นางพิน เงินดี ผอก.สทภ.ฝรภ.ทภก. และพนักงานลูกจ้าง ทภก. เป็นผู้แทน ทภก. เข้าร่วมโครงการฯ ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

*******************
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานภูเก็ต
โทร. 0 7635 1520
โทรสาร 0 7632 7478