เปิดนิทรรศการภาพถ่ายชนชาติพันธุ์ (Journey of the ethnic Photo exhibition 2019) ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต

         เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายชนชาติพันธุ์ (Journey of the ethnic Photo exhibition 2019) ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-10 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต โดยมี นายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และ นายสานุ วรรณาภรณ์ หัวหน้าโครงการสารคดีเดินทางไปกับชาติพันธุ์ ให้การต้อนรับ และจัดการแสดงจากอาณาจักษ์สุวรรณดนตรีภาคใต้ กลุ่มชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลแหลมตุ๊กแก กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลราไวย์ การแสดงของ ผศ.ดร.ชิสุวิชาญ พัฒนาไพรวัลย์ มาร่วมในงานด้วย

         นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณป็นลันพันที่พระบาทสมเต็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับพสกนิกรของพระองค์ทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด นับถือศาสนาใด รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ตามภูมิภาคของประเทศไทย ใน 67 จังหวัด จำนวน 56 กลุ่ม มีประชากรรวมประมาณ 6,100,000 คน

         วิธีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ประเทศไทยมีความหลากหลาย มีวิถีชีวิตที่คลัายคลึง และแตกต่างกันไปตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม จารีตประเพณี มีความสืบเนื่องทางประวิติศาสตร์กับสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตมากกว่าร้อยปี มีความแตกต่างจากลุ่มชนอื่นๆ และมีวัฒนธรรมประเพณีของตนเอง เฉกเช่นเดียวกับที่จังหว้ดภูเก็ตมีกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล จำนวน 5 ชุมชน ประชากรรวมประมาณ 4,500 คน โดยเป็นกลุ่มอุรักลาโว้ยที่อาศัยอยู่ในอยู่เขตตำบลราไวย์ ตำบลรัษฎา ตำบลเกาะแก้ว จำนวน 3 ชุมชน และเป็นกลุ่มมอแกลนที่อาศัยอยู่ในเขตตำบลไม้ขาว จำนวน 2 ชุมชน

         จากบันทึกจดหมายเหตุที่เคยบันทึกจากคำบอกเล่าของ นายอ้วน สุระกุล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในสมัยนั้น เคยได้กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ทรงเคยเสด็จเยี่ยมชาวน้ำ (พวกไทยใหม่ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2506 พระองค์ทรงถามทุกข์สุข และทอดพระเนตรการซ่อมเรือหาปลาของพวกชาวน้ำกำลังซ่อมรือของพวกตนอยู่ ด้วยความสนพระราชหฤทัย แล้วเสด็จลงไปทอดพระเนตรหาดราไวย์ จากคำบอกเล่าดังกล่าว จึงเป็น สิ่งยืนยันได้ว่าพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับพสกนิกรของพระองค์ท่านทุกหมู่เหล่าอย่างประจักษ์ชัด การจัดนิทรรศการภาพถ่ายชนชาติพันธ์ (Journey of the ethnic Photo exhibition 2019) ในครั้งนี้ ของจังหวัดภูเก็ต และคณะทำงานเดินทางไปกับชาติพันธุ์ จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนการธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

         นายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า สืบเนื่องที่ทีมงานสารคดี เดินทางไปกับชาติพันธุ์ หรือ Journey of the ethnic ได้ถ่ายทำสารคดีชุดเดินทางไปกับชาติพันธุ์ ตั้งแต่ปี 2555-2560 ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10 ได้ขึ้นครองราชย์ปกครองแผ่นดินและมิได้ทอดทิ้งกลุ่มชนชาติพันธุ์ในประเทศไทยเลยแม้แต่น้อย ทีมงานจึงได้ถ่ายทำสารคดีเกี่ยวกับชนชาติพันธุ์ในประเทศไทย 5 ตอนได้แก่ อาข่า ม้ง ลีซู อูรักลาโว้ย มอแกน และมอแกลน โดยมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับชนชาติพันธุ์ในประเทศไทย และอุษาคเนย์ เรื่องราวของ DNA กลุ่มชาติพันธุ์ การเดินทางสู่ประเทศไทย และวิธีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ โดยกำหนดให้จัดนิทรรศการภาพถ่าย “ชนชาติพันธุ์ Journey of the ethnic Photo exhibition 2019” เพื่อให้ประชาชน นิสิต นักศึกษา ได้ชมผลงาน ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต ในวันที่ 4-10 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30-22.00 น. จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าชมนิทรรศการภาพถ่ายชนชาติพันธุ์

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.0898825266 หรือโทร.076682900 เฟสบุ๊คแฟนเพจ:Limelight Avenue Phuket IG:LimelightPhuket #limelightavenuephuket #พอดีกับชีวิตในเมือง


#Phuket
#Thailand
#กินไหนดีภูเก็ต
#มีเดียภูเก็ต
#ข่าวภูเก็ต
#ท่องเที่ยวภูเก็ต
#อาหารภูเก็ต
#ช้อปปิ้งภูเก็ต​
#โรงแรมภูเก็ต​
#อสังหาฯภูเก็ต​
#เศรษฐกิจ​ภูเก็ต​
#www.phuketprice.com
#ภูเก็ตไพรซ์