แจงขั้นตอนก่อสร้างศาลากลางฯ เผยเหตุล่าช้าคาดมิย.นี้เห็นหน้าตา

           จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ตโดยรายละเอียดที่สำคัญ ทั้งขั้นตอนการก่อสร้าง เบิกจ่ายเงิน การส่งมอบงาน รวมทั้งสาเหตุของความล่าช้า การดำเนินการก่อสร้าง ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตทั้ง 2 เฟส คือ 1.โครงการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ต(ระยะที่ 1) และ 2.โครงการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ระยะที่ 2) คาดเดือนมิถุนายน 62 เห็นหน้าตาศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่แน่

          สำหรับ ความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ต พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ( ระยะที่ 1)งบประมาณ 450,000,000 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน) ผูกพัน 3 ปีงบประมาณ (2556 – 2558) โดยครั้งแรกมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุนเอี๋ยว ทีมร่วมค้า เป็นผู้ดำเนินการใน วงเงินจ้าง : 449,900,000 บาท (สี่ร้อยสี่สิบเก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ตามเลขที่สัญญาจ้าง : เลขที่ 61/2557 ลงวันที่ 9 กันยายน 2557 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 995 วัน (เริ่มสัญญาวันที่ 9 กันยายน 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2560) และต่อมามีการขยายระยะเวลา จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ขยายระยะเวลาจนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 (180 วัน) เนื่องจากมีการปรับแก้ไขเปลี่ยนแปลงห้องสำนักงาน ห้องประชุมชั้น 5 และการฉาบผิว Skim Coat ทับหน้าการฉาบปูน และครั้งที่ 2 ขยายระยะเวลาตามมติคณะรัฐมนตรีอีก 70 วัน (กรณีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้) จนไปสิ้นสุดสัญญาวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561

          ต่อมาได้ดำเนินการบอกเลิกสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เนื่องจากการก่อสร้างโครงการดำเนินไปอย่างล่าช้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสัญญาจ้าง แต่ด้วยสภาพปัญหา ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดหาเงินทุนมาเข้ามาดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานได้ จึงเป็นสาเหตุหลัก ทำให้ขาดแรงงานช่างฝีมือในการทำงานเฉพาะด้านงานสถาปัตยกรรม และขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ และเนื่องจากระยะเวลาในการดำเนินการตามสัญญาจ้างได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561

          อีกทั้งหากจะดำเนินการต่อผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.10 ต่อวัน หรือวันละ 449,900 บาท ซึ่งหากจะดำเนินการให้แล้วเสร็จก็อาจจะต้องถูกปรับเกินกว่าวงเงินก่อสร้างที่เหลืออยู่ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจังหวัดภูเก็ตได้ให้โอกาสแก่ผู้รับจ้างในการแก้ไขความบกพร่องของผู้รับจ้างเองมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้ว หากปล่อยให้ผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอย่างล่าช้าในลักษณะนี้ ก็จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ ประชาชน และชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต ดังนั้น เพื่อประโยชน์ของทางราชการและประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จึงมีมติให้บอกเลิกสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

           โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ กำหนดงวดงาน จำนวน 83 งวด เบิกจ่ายได้จำนวน 47 งวด เป็นเงิน 277,543,280 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ได้ดำเนินการริบหลักประกันสัญญาจ้างร้อยละ 5 ของวงเงินค่าจ้าง จำนวน 22,495,000 บาท (ยี่สิบสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และริบหลักประกันเงินล่วงหน้า จำนวน 11,976,338 บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)

           โดยมี เงินหลักประกันผลงานร้อยละ 10 ของค่าจ้างแต่ละงวด ซึ่งผู้รับจ้างได้นำหนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันแทน จำนวน 47 งวด เป็นเงินทั้งสิ้น 27,754,331 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) ทำให้ยังคงมี เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและคงอยู่ในระบบ GFMIS จำนวน 160,380,352 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านสามแสนแปดหมื่นสามร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)

          การดำเนินงาน เพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าภายหลังการยกเลิกบริษัทเดิม เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 จังหวัดภูเก็ตได้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดย กิจการค้าร่วม วอล แอนด์ เทสโก ในราคา 196,000,000 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบหกล้านบาทถ้วน) แต่ เนื่องจากงบประมาณที่จังหวัดคงมีอยู่ไม่เพียงพอต่อการจัดหาผู้รับจ้าง จึงได้มีหนังสือขอทำความตกลงไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อขอใช้เงินหลักประกันสัญญาและเงินประกันล่วงหน้าที่ได้ริบเอาไว้ แต่ปรากฏว่ากรมบัญชีกลางไม่เห็นชอบให้ใช้เงินดังกล่าว

          ขณะนี้จังหวัดภูเก็ต ได้มีหนังสือขอรับสนับสนุนงบประมาณไปยังกระทรวงมหาดไทย เป็นเงิน 38,349,648 บาท (สามสิบแปดล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) สำหรับมาสมทบกับงบประมาณที่อยู่ เพื่อที่จะได้ลงนามในสัญญาจ้าง ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

          ในส่วนของความก้าวหน้า การดำเนินการโครงการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ (ระยะที่ 2) ซึ่งมีวงเงินที่ได้รับการจัดสรร : 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาทถ้วน) ผูกพัน 4 ปีงบประมาณ (2560 – 2563) โดยมีบริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์น คีย์ จำกัด เป็นผู้รับจ้าง ในวงเงินจ้าง : 299,300,000 บาท (สองร้อยเก้าสิบเก้าล้านสามแสนบาทถ้วน) เลขที่สัญญาจ้าง : เลขที่ 55/2561 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ จำนวน 1,000 วัน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2560 – 21 พฤษภาคม 2563) รวมงวดงาน จำนวน 41 งวด โดยผลการดำเนินงานจนถึงปัจจุบัน ณ 7 พฤษภาคม 2562 ผู้รับจ้างสามารถปฏิบัติงานได้ คิดเป็น 97.243 % สรุป ผลการทำงาน เร็วกว่าแผนงาน คิดเป็น 50.487 %

          การส่งมอบงานจ้าง ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้วจำนวน 4 ครั้ง รวม 35 งวด เป็นเงินทั้งสิ้น 269,370,000 บาท (สองร้อยหกสิบเก้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้

          ครั้งที่ 1 จำนวน 3 งวด ได้แก่ งวดที่ 36 งวดที่ 37 และงวดที่ 38 เป็นเงินจำนวน 29,930,000 บาท (ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

           ครั้งที่ 2 จำนวน 7 งวด ได้แก่ งวดที่ 7 งวดที่ 8 งวดที่ 9 งวดที่ 10 งวดที่ 22 งวดที่ 23 และงวดที่ 24 เป็นเงินทั้งสิ้น 53,874,000 บาท (ห้าสิบสามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

          ครั้งที่ 3 จำนวน 8 งวด ได้แก่ งวดที่ 11 งวดที่ 12 งวดที่ 20 งวดที่ 25 งวดที่ 26 งวดที่ 27 งวดที่ 28 และงวดที่ 30 รวมเป็นเงิน 62,853,000 บาท (หกสิบสองล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

          ครั้งที่ 4 จำนวน 17 งวด ได้แก่ งวดที่ 1, งวดที่ 2, งวดที่ 3, งวดที่ 4, งวดที่ 5, งวดที่ 6, งวดที่ 13, งวดที่ 14 งวดที่ 16, งวดที่ 17, งวดที่ 18, งวดที่ 19, งวดที่ 29, งวดที่ 31, งวดที่ 32, งวดที่ 34, และงวดที่ 39 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 122,713,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

          ผลการเบิกจ่ายเงิน จังหวัดภูเก็ตได้มีการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 132,776,800 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) และยังไม่ได้จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นเงิน 136,593,200 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบหกล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ จังหวัดได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้ว จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่

          ครั้งที่ 1 ตามหนังสือจังหวัดภูเก็ต ด่วนที่สุด ที่ ภก 0017.3/2697 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเงินจำนวน 32,053,300 บาท (สามสิบสองล้านห้าหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

          ครั้งที่ 2 ตามหนังสือจังหวัดภูเก็ต ด่วนที่สุด ที่ ภก 0017.3/6989 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เป็นเงิน 122,713,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

           และ ในเดือนมิถุนายน 2562 คาดว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานจ้างทั้งหมดที่เหลืออยู่ จำนวน 6 งวดงาน เป็นเงินทั้งสิ้น 29,930,000 บาท (ยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต#เศรษฐกิจภูเก็ต #www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์