คณะผู้บริหาร ม.อ.ภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่

คณะผู้บริหาร ม.อ.ภูเก็ต ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่

                คณะผู้บริหาร อาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 11 -13 กันยายน 2563 ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งในปีนี้วิทยาเขตภูเก็ตมีบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวนทั้งสิ้น  670  คน  โดยแยกเป็นคณะดังนี้.

คณะการบริการและการท่องเที่ยว 

สาขาวิชาการจัดการการบริการ          113 คน

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว    123 คน


คณะวิเทศศึกษา

สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ (จีน)        109 คน

สาขาวิชาจีนศึกษา                     28 คน

สาขาวิชาไทยศึกษา                    9 คน

สาขาวิเทศศึกษา                         8 คน

สาขาวิชายุโรปศึกษา-อังกฤษ-ฝรั่งเศส 31 คน


คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม        40 คน

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม                            11 คน


วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ         33 คน

สาขาวิชาธรุกิจอิเล็กทรอนิกส์             38 คน

สาขาวิชาวศิวกรรมซอฟต์แวร์             39 คน


คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์           72 คน 


ปริญญาโท

คณะการบริการและการท่องเที่ยว                                                   

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว(หลักสูตรนานาชาติ)     4 คน

บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต                                                                                             ิ                         1 คน


คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม                2 คน

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม                       2 คน

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก                                         3 คน


วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์

วิยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ                                            4 คน