จังหวัดภูเก็ต ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตปล่อยแถวเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 สร้างความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้เดินทาง

จังหวัดภูเก็ต ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตปล่อยแถวเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 สร้างความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้เดินทาง

              เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ท่าอากาศยานภูเก็ต นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานปล่อยแถวเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ การอำนวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยว สร้างความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ผู้โดยสารและผู้มาใช้บริการ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วม 13 หน่วย อาทิ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ภาค 4 (พื้นที่ภูเก็ต), หมวดบินเฉพาะกิจ กองเรือปฏิบัติการ ทัพเรือภาคที่ 3, ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต, ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต, สถานีตำรวจภูธรสาคู, ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต, ฝ่ายปกครองอำเภอถลาง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่, สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น

            นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 – 17 เมษายน 2566 ถือเป็นเทศกาลสำคัญและเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก

             สำหรับ การจัดกิจกรรมปล่อยแถวเตรียมความพร้อมฯ ในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ตระหนักถึงมาตรการเตรียมความพร้อม ด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก ในช่วงเทศกาลดังกล่าว เพื่อให้เกิดความพึ่งพอใจและเกิดความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว ผู้โดยสาร และผู้มาใช้บริการ ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ตลอดจนเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของท่าอากาศยานภูเก็ต และจังหวัดภูเก็ตในภาพรวมด้วย

             อย่างไรก็ตาม การปล่อยแถวในครั้งนี้เป็นการแสดงความพร้อมในการรับผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากเป็นวันหยุดยาว จึงทำให้มีผู้โดยสารทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก คาดว่าจะมีผู้โดยสารเดินทางเข้ามาในช่วงดังกล่าวไม่ต่ำกว่าวันละ 40,000 คน และมีเที่ยวบินเข้าออกวันละประมาณ 250 เที่ยวบิน

             ซึ่งการท่าอากาศยานภูเก็ต ได้เตรียมความพร้อมทุกด้าน ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก การคมนาคมขนส่ง ซึ่งได้กำชับไปยังผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่หรือรถบัสให้เตรียมความพร้อมของระในการบริการให้เพียงพอกับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้น และได้ประสานความร่วมมือกับขนส่งจังหวัดภูเก็ตในการมาช่วยกำกับดูแล เพื่อระมัดระวังไม่ให้รถที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้โดยสาร