นายก อบจ.ภูเก็ต มอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต ปีการศึกษา 2565

นายก อบจ.ภูเก็ต มอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต ปีการศึกษา 2565

                เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต โดยมี นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายโอภาส ชอบดี สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 13 นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 15 นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นางสาวสุจิรา ทรรพคช ผอ.โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

              ในปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ที่จบการศึกษาตามหลักสูตร จำนวน 425 คน ประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย จำนวน 125 คน, ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 153 คน, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 117 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 30 คน

             การจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของตนเอง เพื่อให้นักเรียนรักแสะผูกพันกับสถานศึกษาและเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน