มติเห็นชอบโหวต​ “ธนูศักดิ์ พึ่งเดช” นั่งเก้าอี้ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตต่อสมัยที่2

มติเห็นชอบโหวต​ “ธนูศักดิ์ พึ่งเดช”
นั่งเก้าอี้ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตต่อสมัยที่2

          ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น.​ ที่ผ่านมา​ ณ​ ห้องจามจุรี 2​ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลินจังหวัดภูเก็ต​ นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ได้รับโหวดไว้วางใจให้นั่งเก้าอี้ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ต่อเป็นสมัยที่ 2 ประจำปีการบริหาร 2564-2565 พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ 35 คน

         นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในโอกาสที่หอการค้าจังหวัดภูเก็ต ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564​ และเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ประจำปี 2564 – 2565 แทนชุดเก่าที่หมดวาระ ถ้าเทียบจากอดีต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2526 (ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นหอการค้า ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ.2509 )จนถึงปัจจุบัน หอการค้าจังหวัดภูเก็ตได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัตการที่ดี เป็นหน่วยงานที่ไต้รวบรวมผู้ประกอบการ , นักธุรกิจจากทุกสาขาวิชาชีพ ได้ร่วมมือกันหาแนวทางที่จะช่วยเหลือและได้ร่วมมือกันพัฒนาจังหวัด และส่งเสริมนักลงทุนเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ชัดจนของจังหวัดไปในทางที่ดี หอการค้าจังหวัดภูเก็ตได้บริหารงานตามวัตถุประสงค์ของหอการค้าและยึดถือปฏิบัติกันต่อ ๆ มาดังมีรายละเอียดคือ ส่งเสริมวิสาหกิจต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในทางการค้า อุตสาหกรรม การเงิน เศรษฐกิจ การบริการ และการประกอบอาชีพอิสระ ในเขตจังหวัดภูเก็ต รับปรึกษาและให้ข้อแนะนำแก่สมาชิกเกี่ยวกับการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรมการเงิน หรือเศรษฐกิจ ตลอดจนถึงการประสานงานในทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการค้าทางราชการ, เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการกุศลและสาธารณะสงเคราะห์, เพื่อปฏิบัติกิจการอื่น ๆ ตามแต่จะมีกฎหมายระบุให้เป็นหน้าที่ของหอการค้า หรือตามที่ทางราชการมอบหมาย, ไม่ประกอบกิจการค้าหรือไม่ดำเนินการทางการเมืองแต่อย่างใดทั้งสิ้นและให้หอการค้าสามารถถือตราสารหนี้หรือเข้าหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ได้

          ทั้งนี้​ ทางสมาชิกหอการค้าจังหวัดภูเก็ตได้มีการลงคะแนนเลือกประธานหอการค้าคนใหม่และกรรมการ โดยที่ประชุมมีมติเลือกนายธนูศักดิ์ พึ่งเดช เป็นประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ตเป็นสมัยที่ 2 โดยมีการเลือกคณะกรรมการจำนวน 35 คน​ เพื่อร่วมกันฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตต่อไป

นอกจากนี้​ ทางหอการค้าจังหวัดภูเก็ตได้บริหารงานตามวัตถุประสงค์ของหอการค้าและยึดถือปฏิบัติกันต่อๆมา​มีรายละเอียด​ ดังนี้.

1.ส่งเสริมวิสาหกิจต่างๆ เพื่อประโยชน์ในทางการค้าอุตสาหกรรม การเงิน เศรษฐกิจ
การบริการ และการประกอบอาชีพอิสระ ในเขตจังหวัดภูเก็ต

2. รับปรึกษาและให้ข้อแนะนำแก่สมาชิกเกี่ยวกับการค้าอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน หรือเศรษฐกิจ

3. ประสานงานในทางการค้าระหว่างผู้ประกอบการค้าทางราชการ

4. เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการกุศลและสาธารณะสงเคราะห์

5. เพื่อปฏิบัติกิจการอื่น ๆ ตามแต่จะมีกฎหมายระบุให้เป็นหน้าที่ของหอการค้า หรือ ตามที่ทางราชการมอบหมาย

6. ไม่ประกอบกิจการค้าหรือไม่ดำเนินการทางการเมืองแต่อย่างใดทั้งสิ้น

7. ให้หอการค้าสามารถถือตราสารหนี้หรือเข้าหุ้นในบริษัท​ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีผู้บริจาคหรือมอบให้ได้
และรับฟังแนวทางการฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต​ ตามนโยบายภาครัฐ

        ในที่ประขุมได้จัดปาฐกถาพิเศษ “SMEs อยู่ให้รอด อยู่ให้เป็น อยู่ให้ยาว” โดย นายมงคล ลีลาธรรม ประธานกรรมการบริหาร สสว. และประธานกรรมการบริหารธนาคารออมสิน เพื่อความรู้ด้านเศรษฐกิจและแนวทางการบริหารธุรกิจให้อยู่รอดในยุคปัจจุบันอีกด้วย