ศาลเยาวชนจังหวัดภูเก็ต สร้างวิชาชีพให้น้องเยาวชน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “เสริมสร้างอาชีพใหม่ คืนวัยใสสู่สังคม” สร้างอาชีพช่างตัดผม ที่มุ่งเน้นให้มีการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนมากกว่าการลงโทษและจะได้นำไปประกอบอาชีพหลังจากพ้นโทษต่อไป

ศาลเยาวชนจังหวัดภูเก็ต
สร้างวิชาชีพให้น้องเยาวชน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการ “เสริมสร้างอาชีพใหม่ คืนวัยใสสู่สังคม” สร้างอาชีพช่างตัดผม ที่มุ่งเน้นให้มีการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนมากกว่าการลงโทษและจะได้นำไปประกอบอาชีพหลังจากพ้นโทษต่อไป

               เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต นายไพรฑูรย์ โชติชัยพงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเทิง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เสริมสร้างอาชีพใหม่ คืนวัยใสสู่สังคม” อาชีพช่างตัดผม เจตนารมณ์ของศาลเยาวชนและครอบครัว ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมี นางแก้วตา อุปะติศฤงค์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ในนามของผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมด้วย นางนันทภัค สวัสดิเวช ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต, คณะผู้พิพากษาสมทบ เพื่อเป็นการฝึกวิชาชีพให้กับเยาวชนที่อยู่ในการพิจารณาคดี เจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชน และแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน เข้าร่วมโครงการฯ

           นายไพฑูรย์ โชติชัยพงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเทิง ช่วยทำงานชั่วคราวใน ตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลยาวขนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึง โครงการ “เสริมสร้างอาชีพใหม่ คืนวัยใสสู่สังคม” อาชีพช่างตัดผม ต้องขอชื่นชมคณะผู้จัดโครงการที่ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน เนื่องจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมเด็กและเยาวชนในระหว่างคดีให้มีการแก้ไข บำบัด พื้นฟู มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน ในกระบวนการยุติธรรมโดย เน้นการสร้างองค์ความรู้ สร้างและพัฒนาเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประสานความร่วมมือเชิงป้องกันควบคู่ไปกับการแก้ใขพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนในระหว่างคดี เด็กเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

               นายไพฑูรย์ กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้ เป็นการสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เด็กและเยาวชน ส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนมีแนวทางการสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว และกลับตัวเป็นพลเมืองตีของสังคม ไม่หวนกลับมากระทำความผิดซ้ำ ดังนั้น จึงขอให้เด็กและเยาวชนจงตั้งใจและนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เพื่อตนเองและครอบครัวต่อไป

               ทางด้าน นางแก้วตา อุปะติศฤงค์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ในนามของผู้เข้าร่วมโครงการ กล่าวว่า สำหรับ โครงการ “เสริมสร้างอาชีพใหม่ คืนวัยใสสู่สังคม” อาชีพช่างตัดผม เจตนารมณ์ของศาลเยาวชนและครอบครัว ตามพระราชบัญญัติ ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่มุ่งเน้นให้มีการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนมากกว่าการลงโทษ และเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมเด็กและเยาวชนในระหว่างคดีให้มีการแก้ไข บำบัด พื้นฟูมีการพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชน ในกระบวนการยุติธรรม โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ สร้างและพัฒนาเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประสานความร่วมมือเชิงป้องกันควบคู่ไปกับการแก้ไขพฤติกรรมเด็กและเยาวชน ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                ตังนั้น เพื่อเป็นการฝึกอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนในระหว่างคดี เด็กเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เด็กและเยาวชน โดยผ่านกระบวนการฝึกวิชาชีพ เพิ่มทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน มีโอกาสเข้าถึงงานและอาชีพภายหลังเสร็จสิ้นคดี อีกทั้ง ให้เด็กและเยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดความรู้ความเชี่ยวชาญให้สามารถประกอบกิจการของตนเองได้

                 นางแก้วตา ยังกล่าวต่ออีกว่า ยังช่วยสร้างนิสัยให้เด็กและเยาวชนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และกลับตัวเป็นพลเมืองตีของสังคม ไม่หวนกลับมากระทำความผิดซ้ำ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตและคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จึงไต้เห็นควรจัดทำ โครงการ “เสริมสร้างอาชีพใหม่ คืนวัยใสสู่สังคม” อาชีพช่างตัดผม เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่เด็กและเยาวชน และมีแนวทางการสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวเพื่อสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของเด็กและเยาวชน และเป็นการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนด้วยการส่งเสริมอาชีพหรือวิชาชีพ การจัดโครงการในวันนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต วิทยากร รวมถึงคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงทำให้การเตรียมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

             นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ตัดผมไฟฟ้าจากผู้ใหญ่ใจดี ที่ได้ส่งมอบเครื่องตัดผมไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วย นายธำรงค์. งานทวี, นายเอกภพ งานทวี, นางสุรัตน์ อรรถธรรม, นางสาวนิตยา ประชา, นายชนะ ถนอมศักดิ์, นายอภินันท์ รังสินธุรัตน์, นายจริศักดิ์ รัตนประทุมวงศ์ โดยมี นายอธิปัตย์ งานทวี ได้เป็นตัวแทนในการมอบให้กับ ผู้อำนวยการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำไปใช้ในโครงการต่อไป