อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐ จ.ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐ จ.ภูเก็ต

            เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดภูเก็ต โดยมี นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศาลากลางหลังเก่า ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

           ในการประชุมครั้งนี้ ได้แจ้งเพื่อทราบเรื่องการดำเนินงานนโยบายการขับเคลื่อนสานพลังประชารัฐ การจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคี ภูเก็ต จำกัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำนวน 1 แห่ง รวมถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และรายงานผลการดำเนินงานในส่วนของคณะทำงาน ทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มงานเกษตร, กลุ่มงานแปรรูป, กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จำกัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

            นอกจากนี้ ได้พิจารณาเรื่องการปรับโครงสร้างคำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดภูเก็ต และแผนการปฏิบัติงานคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดภูเก็ต ตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 กลุ่ม ทั้งกลุ่มงานเกษตร กลุ่มงานแปรรูป กลุ่มงานท่องเที่ยวโดยชุมชน และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จำกัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม)