โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต จัด “พิธีวันเกียรติยศ” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

                 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัด “พิธีวันเกียรติยศ” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และมีความภาคภูมิใจในการเป็นลูกศรีนครินทร์ ซึ่งจะเป็นแรงบัลดาลใจให้พัฒนาตนเองเป็นพลเมืองที่ดีของชาติสืบไป โดยมีนายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ฯ เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้ยังมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตฯ ตลอดจนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 เข้าร่วมพิธีจำนวน 589 คน ณ ห้องประชุม 120 ปีสมเด็จย่า หอประชุมประดู่แดง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.เมือง จ.ภูเก็ต

              ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำโครงการจัดตั้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อการศึกษา และเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้อนุชนรุ่นหลังได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2539 จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการเป็นอย่างดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติเป็นที่พึงประสงค์ของสังคม และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ และเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับโรงเรียนอยู่ในพระราชูปถัมภ์ ทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศ นับเป็นเกียรติอย่างสูงและสร้างความปลาบปลื้มแก่บุคลากรอย่างหาที่สุดมิได้

                 สำหรับกิจกรรมพิธีวันแห่งเกียรติยศ รับพระราชทานเข็ม “สว” และรับหมวก ถือเป็นประเพณีของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทั้ง 12 โรงเรียนทั่วประเทศ ที่นักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคน จะต้องเข้าพิธีอันทรงเกียรตินี้ เพื่อเป็นการประกาศว่า นับแต่นี้ไปนักเรียนทุกคนที่อยู่ในพิธีจะเป็นนักเรียนของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสมบูรณ์ และต้องกระทำแต่ความดี ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น รักษาเกียรติยศศักดิ์ศรี และชื่อเสียงของโรงเรียน โดยปีการศึกษา 2564 นี้ มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 เข้าร่วมพิธีทั้งสิ้น 529 คน