“การส่งเสริมอาชีพการปักผ้าถุงพื้นเมือง”

ทต.ฉลองจัดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลฉลองหลักสูตร “การส่งเสริมอาชีพการปักผ้าถุงพื้นเมือง”

         เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุมนากก ม.5 ต.ฉลอง อ.เมืองภูเก็ต นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง เป็นประธานในการเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลฉลองหลักสูตร “การส่งเสริมอาชีพการปักผ้าถุงพื้นเมือง” โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลฉลอง ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีในตำบลฉลอง กลุ่มผู้สูงอายุในตำบลฉลอง นางภัทรกร เนาว์ไพร, นางสาวสโรชา ฮ้อเถี้ยน วิทยากร เข้าร่วม

         สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาสตรีให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม พัฒนาศักยภาพให้กับสตรี เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและเพิ่มขีดความสามารถของสตรี สร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชน

         นายสำราญ จินดาพล นายกเทศมนตรีตำบลฉลองได้กล่าวว่า โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลฉลอง เป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาสตรีให้เป็นที่ยอมรับ เป็นสตรีที่มีความรู้ความสามารถครบถ้วนทุกๆด้านทั้งด้านการงานและด้านครอบครัว จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านอาชีพหลังจากผ่านการอบรมในครั้งนี้