ท่าอากาศยานภูเก็ต เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า

           จากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ณ เมืองอู่ฮั่นประเทศจีน ส่งผลให้มีดำเนินงานแบบบูรณาการ ร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งมีการตั้งจุดคัดกรองและให้อากาศยาน ที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น เข้าจอดยังหลุมจอดที่กำหนดไว้เท่านั้น เพื่อให้ผู้โดยสารทุกคนผ่านกระบวนการคัดกรอง ณ จุดคัดกรอง โดยมีการติดตั้งเครื่อง Thermo Scan และเมื่อพบว่าอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 38 องศาเซลเซียส จะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบซ้ำอีกครั้งควบคู่กับการซักประวัติอาการป่วยว่ามีความผิดปกติ ในระบบทางเดินหายใจร่วมด้วยหรือไม่ ตลอดจนถึงการยกเลิกเที่ยวบินที่บินตรงในเส้นทาง ภูเก็ต – อู่ฮั่น จำนวน 2 สายการบิน ตั้งแต่วันที่ 23 ม.ค.63 เพื่อสกัดกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค โดยเมื่อวันที่ 25 ม.ค.63 ได้มีการร่วมแถลงข่าวการกำหนดแนวทางการรับมือเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สายพันธุ์ใหม่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุม 1 ท่าอากาศยานภูเก็ต

            โดยแนวทางการดำเนินการควบคุมป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้อนุมัติงบฉุกเฉินเพื่อจัดซื้อเครื่องเทอร์โมอินฟราเรดจำนวน 36 เครื่อง เพื่อภายในท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิของนักท่องเที่ยวทุกรายที่เดินทางเข้า-ออก จังหวัดภูเก็ต ในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตจะดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่มาประจำท่าอากาศยานภูเก็ตวันละ 18 คนปฏิบัติหน้าที่ใน 3 ช่วงเวลาคือ เพื่อทำหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองโรคเบื้องต้นให้แก่นักท่องเที่ยวทุกรายที่เดินทางผ่านเข้ามาในพื้นที่ท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด

          และเมื่อวันที่ 26 ม.ค.63 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต เพิ่มมาตรการคัดกรองผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออก ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยมาตรการขาเข้า ให้สายการบินที่มีเที่ยวบินตรงจาก ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินการ ดังนี้

1. เที่ยวบินจาก มณฑลหูเป่ย์ และ เมืองกวางโจว ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

1.1. แบบ ต.1 รายการเกี่ยวกับพาหนะที่เข้าในราชอาณาจักร
1.2. แบบ ต.6 รายชื่อคนโดยสาร หรือใบรายการเกี่ยวกับยานพาหนะ รายชื่อผู้เดินทาง
1.3. แบบ ต.7 ก รายงานเรื่องสุขภาพของผู้เดินทางโดยพาหนะทางอากาศ

         2. เที่ยวบินอื่นๆ ให้แจ้งจำนวนผู้โดยสาร หลุมจอด และ เวลาที่เครื่องบินจะมาถึง ณ จุดปฏิบัติการคัดกรองโรค ก่อนเวลาเครื่องบินจะมาถึง

          3. ดำเนินการตามขั้นตอนดำเนินงานเฝ้าระวัง และอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่คัดกรองโรค จัดให้ผู้โดยสารเดินแถวเดียวเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิ จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

           4. แจ้งประกาศคำประกาศบนเครื่องบินให้ผู้โดยสารทราบ

           5. ให้กวดขันพนักงานทาความสะอาดจุดเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโรคบนเครื่องบิน และ ทำความสะอาดแบบ Deep Clean

มาตรการ ขาออก
1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เดินทางทุกคน ก่อนเข้า ตรวจหนังสือเดินทาง หากพบผู้เข้าเกณฑ์ต้องสอบสวนโรค จะติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อติดต่อสายการบินที่เกี่ยวข้อง
2. เจ้าหน้าที่สายการบินที่เกี่ยวข้องดำเนินการยกเลิกการเดินทางของผู้โดยสารตาม ข้อ 1
3. เจ้าหน้าที่สายการบินอำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อปฏิบัติการส่งต่อไปรับการรักษายังโรงพยาบาลที่กำหนดให้
4. แจ้งมาตรการขาออก EXIT SCREENING แก่สานักงานใหญ่ทุกสายการบินทราบ การร้องขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการที่ข้างเครื่องควรพิจารณาผู้เดินทางที่เข้าเกณฑ์ต้องสอบสวนโรค และหากจำเป็นต้องดำเนินการให้แจ้งตามลำดับ ดังนี้
4.1. คลินิกแพทย์ท่าอากาศยานภูเก็ต หมายเลข 0-7635-1031
4.2. หัวหน้าเวรด่านควบคุมโรค หมายเลข 0-7635-1128 หรือ โทร. 066-1406860
4.3. นายแพทย์เชี่ยวชาญ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โทร. 081-8891339
4.4. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โทร.093-4952646

           ท่าอากาศยานภูเก็ตเริ่มดำเนินกระบวนการคัดกรองทุกเที่ยวบินที่มาจากประเทศจีน และทุกเที่ยวบินที่ออกจากท่าอากาศยานภูเก็ต โดยมีการจัดเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานคอยอำนวยความสะดวกในการเป็นล่ามแปลภาษา ณ จุดคัดกรอง และยังคงมีดำเนินการเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง ร่วมกับหน่วยงานภายในท่าอากาศยาน พร้อมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและประสานงานสายการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบิน รวมไปถึงการเพิ่มมาตรการดูแลสุขอนามัยที่เพิ่มขึ้น ท่าอากาศยานภูเก็ตได้จัดให้มีการเพิ่มการทำความสะอาดห้องน้ำและผิวสัมผัสบริเวณต่างๆ ภายในท่าอากาศยาน รวมถึงมีการให้บริการแอลกอฮอล์สำหรับเช็ดล้างมือสำหรับผู้โดยสาร โดยท่าอากาศยานภูเก็ตยังคงเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารตลอดหากได้รับการประกาศแจ้งเตือนการยกระดับในเรื่องดังกล่าว

#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต #เศรษฐกิจภูเก็ต www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์