ฝ่ายรักษาความปลอดภัยร่วมกับฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต

ฝ่ายรักษาความปลอดภัยร่วมกับฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต

ดำเนินการปิดถนนเพื่อทำการฉีดล้างทำความสะอาดถนนที่จะใช้เป็นเส้นทางใหม่

สำหรับยานพาหนะใช้เป็นทางเข้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ

 

              วันที่ 25 มี.ค.63 ฝ่ายรักษาความปลอดภัยร่วมกับฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานภูเก็ต ดำเนินการปิดถนนเพื่อทำการฉีดล้างทำความสะอาดถนนที่จะใช้เป็นเส้นทางใหม่สำหรับยานพาหนะใช้เป็นทางเข้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ และดำเนินการเปิดเส้นทางเชื่อมระหว่างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ และอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ตเพื่อให้เกิดความสะดวก และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการใช้เส้นทางจราจรของท่าอากาศยานภูเก็ต ทั้งนี้จะดำเนินการเปิดใช้เส้นทางตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.63 เป็นต้นไป