กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือหน่วยงานพันธมิตร ลุยงานเชิงรุกลงพื้นที่ หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต สร้างแนวร่วมภาคเอกชน ผู้ค้าและนักท่องเที่ยวไม่สนับสนุนสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจับมือหน่วยงานพันธมิตร ลุยงานเชิงรุกลงพื้นที่ หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

สร้างแนวร่วมภาคเอกชน ผู้ค้าและนักท่องเที่ยวไม่สนับสนุนสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

             วันที่ 9 มี.ค.66 เวลา 18.00 น. นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมด้วย นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรม ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ด่านศุลกากรภูเก็ต สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่เดินหน้าเชิงรุกสร้างแนวร่วมเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้ค้าประชาชนทั่วไป ตลอดจนนักท่องเที่ยว ณ บริเวณซอยบางลา หาดป่าตอง ภูเก็ต

               นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศคู่ค้า สร้างบรรยากาศการค้าและการลงทุน รวมทั้งปกป้องคุ้มครองผู้บริโภคจากอันตรายที่เกิดจากการบริโภคสินค้าปลอมที่ไม่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเปิดประเทศที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก เพื่อสานต่อภารกิจดังกล่าวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง กรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่สำรวจการจำหน่ายสินค้าละมิดทรัพย์สินทางปัญญาภายในบริเวณชายหาดป่าตอง และรณรงค์สร้างความเข้าใจแก่ผู้ค้า ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป ตลอดจนนักท่องเที่ยว ให้ตระหนักถึงผลกระทบ และความเสียหายจากการใช้สินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ด้อยคุณภาพและไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยการบูรณาการทำงานในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องปรามการเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง

               นายอาวุธ กล่าวต่ออีกว่า ในปี 2565 ที่ผ่านมามีการปราบปรามและดำเนินคดีสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารวมทั้งสิ้น 5,827 คดี ของกลางจำนวน 2,308,176 ชิ้น มูลค่ความเสียหายรวม 1,58,201,923 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 พบว่า จำนวนของกลางลดลงกว่า 54.96% โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนประชาชนทั่วไป ถือเป็นแนวร่วมสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญา ซึ่งหากพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สามารถแจ้งเบาะแสมายังกองป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 02-547-4702 หรือสายด่วน 1368 หรือ www.ipthailand.go.th “