กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ (กตป.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) ภาคใต้ ที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ Must Carry

กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ (กตป.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) ภาคใต้ ที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ Must Carry

          วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564​ (วันนี้)​ เวลา 09.00 น. ณ ห้องภูเก็ตบอลรูม 2 ชั้น 2 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่ กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ตามบริบทกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทย (Must Carry) จัดขึ้นโดย กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ (กตป.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ (กตป.) เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น คือ ผู้มีส่วนได้เสียจากภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบกิจการด้านโทรทัศน์ เครือข่ายผู้ชมโทรทัศน์ นักวิชาการ และสื่อมวลชน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เป็นตัวแทนภาคใต้

        ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ (กตป.) กล่าวว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ประกาศใช้หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป หรือ กฎ Must Carry เพื่อต้องการบรรจุช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลไว้ให้ประชาชนเข้าดูได้อย่างเสรี ซึ่งเป็นบริการที่ใช้ทรัพยากรของชาติได้อย่างเท่าเทียมเป็นธรรมและทั่วถึง แต่ในบางสถานการณ์ได้เกิดกรณีพิพาทเป็นประเด็นปัญหาขึ้น ส่งผลกระทบต่อผู้รับชมโทรทัศน์ จำเป็นที่จะต้องศึกษารวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง วิเคราะห์ สรุปผลเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของกิจการโทรทัศน์ในประเทศไทย

          กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรทัศน์ (กตป.) กล่าวต่อไปว่า ข้อมูลที่ได้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นทั้งหมด ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะรวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปการศึกษา ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และเลขาธิการ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา หลังจากนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) จะนำรายงานเสนอต่อรัฐสภา เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์และบริบทของสื่อต่อไป

          นอกจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะภาคใต้ ที่จังหวัดภูเก็ตแล้ว ยังมีกำหนดการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) ในภูมิภาคอื่นทุกภาค เพื่อเปิดให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียในกิจการโทรทัศน์แสดงความคิดเห็นด้วย