กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านคุ้มครองผู้บริโภค (กตป.) ลงพื้นที่ภาคใต้ เพื่อสังเกตการณ์และรับฟังความคิดเห็น

         กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านคุ้มครองผู้บริโภค (กตป.) ลงพื้นที่ภาคใต้ การสังเกตการณ์และรับฟังความคิดเห็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2562

          เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 63 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม เดอะ เนเชอร์ จังหวัดภูเก็ต ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานเปิดโครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2562 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ อุ้ยคำ รองผู้บังการจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับ  ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยมีตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนและประชาชนทั่วไป สื่อมวลชนแขนงต่างๆ เข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นกว่า 150 คน

         ดร.พันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (กตป.) กล่าวว่า กตป.มีกำหนดการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียในด้านคุ้มครองผู้บริโภคแสดงความคิดเห็นใน 6 ประเด็น ได้แก่ 1. การความหลากหลายของเนื้อหา 2. การบริการเพื่อการเข้าถึงของคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส 3. คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ 4.การบอกเลิกสัญญา และบริการที่ซับซ้อนที่ไม่เป็นธรรม 5. ความรวดเร็ว และกระบวนการในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และ 6. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงข้อเสนอด้านอื่นๆ

         โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบกิจการและผู้บริโภคในพื้นที่ เพื่อให้การประเมินการดำเนินงานของ กสทช. ตั้งอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงและข้อมูลต่างๆ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดในวันนี้ ทางสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะรวบรวมสรุปศึกษาและวิเคราะห์ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และเลขาธิการ กสทช. ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่างๆของสำนักงาน กสทช. ในปีพ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา


#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต #เศรษฐกิจภูเก็ต www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์