คณะผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยฯ เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (ภูเก็ต) ตั้งอยู่ภายในซอยเดชาณรงค์ ต. ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต

               เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยฯ, นายแพทย์กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และคณะ ได้เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (ภูเก็ต) ตั้งอยู่ภายในซอยเดชาณรงค์ ต. ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ. ภูเก็ต โอกาสนี้ยังได้เปิดโครงการปลูกกัญญาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และวิจัย ซึ่งดำเนินงานโดยวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (ภูเก็ต), กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต และคณะวิทยาศาสตร์และคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีนางสาววรรดี เพชรชู ประธานวิสาหกิจชุมชนฯ และสมาชิกร่วมให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมโรงเรือนที่จะใช้ในการเพาะปลูก

               นางสาววรรดี เพชรชู กล่าวว่า การจัดทำโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกัญชาทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์, เพื่อส่งผลผลิตช่อดอกกัญชาที่มีคุณภาพให้กับคลังวัตถุดิบกัญชาของกรมการแพทย์แผนไทยฯ เพื่อนำไปใช้ในผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ , เพื่อนำใบ กิ่ง ก้าน ลำต้น และรากในส่วนของกัญชาที่ได้รับการยกเว้นไม่เป็นยาเสพติดให้โทษใน ประเภท 5 ใช้ประโยชน์ต่อไป และเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ส่งเสริมสนับสนุนสมาชิก และชุมชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ การปลูกกัญชา และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต โดยคาดว่าจะได้รูปแบบการปลูกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน รวมถึงได้วัตถุดิบช่อดอกกัญชาที่มีคุณภาพ เพื่อนำมาผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และได้วัตถุดิบในส่วนของกัญชาที่ได้รับการยกเว้นไม่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เช่น ใบ กิ่ง ก้าน ลำต้น และราก เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

              สำหรับแผนการผลิต (ปลูก) ในครั้งแรก จะมีการเพาะปลูกโดยใช้เมล็ด จำนวน 1,608 เมล็ด/ปี (804 เมล็ด/รอบ) โดยได้รับเมล็ดพันธุ์จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ชื่อสายพันธุ์หางกระรอก ทั้งนี้จะจำหน่ายดอกกัญชาแห้งที่ได้ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางแพทย์ ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ส่วนของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 วิสาหกิจชุมชนฯ จะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

                นางสาววรรดี กล่าวด้วยว่า เนื่องจากกัญชาที่มีคุณภาพทางการแพทย์ได้นั้น ต้องมาจากโรงเรือนที่มีคุณภาพ ทนต่อทุกสภาพอากาศ ป้องกันแมลง ดิน น้ำ ไม่ให้มีโลหะหนักเจือปน เพราะกัญชาจะดูดแร่ธาตุต่างๆ สู่ต้นได้รวดเร็วมาก จึงต้องมีการควบคุมคุณภาพอย่างเป็นระบบ การปลูกกัญชาเพื่อหวังผลระยะยาว จึงต้องมีองค์ความรู้และงานวิจัยสนับสนุน ซึ่งต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ด้านเกษตร เงินทุนและเวลา รวมทั้งมีความตั้งใจจริงจึงจะบรรลุเป้าหมายได้ ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญและปัญหาตามที่กล่าวมา ประกอบกับมีความพร้อม ทั้งด้านความรู้ เงินทุน เวลาและความตั้งใจแน่วแน่ หวังจะปลูกกัญชาให้ได้มาตรฐานทางการแพทย์ให้แก่กรมการแพทย์แผนไทยฯ เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วย มีรายได้บ้างจากส่วนที่เหลือ และมีการเก็บข้อมูลเพื่อองค์ความรู้ทางวิชาการและวิจัย ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต จึงได้ทำข้อตกลงความร่วมมือกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในการผลิตกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ โดยมอบผลผลิตดอกกัญชาให้กับกรมการแพทย์แผนไทยฯ นำไปผลิตยาตำรับเมตตาโอสถ การุณย์โอสถ และตำรับอื่นๆ ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้ยาตำรับดังกล่าวทั่วประเทศต่อไป