จังหวัดภูเก็ต จัดทำระบบแจ้งความประสงค์รับการช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ โรคติดเชื้อ COVID–19

 จังหวัดภูเก็ต จัดทำระบบแจ้งความประสงค์รับการช่วยเหลือ

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ โรคติดเชื้อ COVID–19

             จังหวัดภูเก็ต จัดทำระบบแจ้งความประสงค์รับการช่วยเหลือตามมาตรการช่วยเหลือลูกค้า ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ สำหรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID–19 ของธนาคารต่างๆในจังหวัดภูเก็ต เพื่ออำนวยความสะดวกในการเป็นสื่อกลาง ช่วยติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID–19 กับสถาบันการเงิน

             โดยสำนักงานจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้รวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ในการนี้ จังหวัดภูเก็ตจึงขอให้ท่าน ประชาสัมพันธ์ระบบดังกล่าว ไปยังผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือฯ สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 ได้ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ที่ https://www.phuket.go.th/finance