จ.ภูเก็ตรับ2รางวัลกิจกรรม​ การสื่อสารประชาสัมพันธ์รณรงค์การมีส่วนร่วมการเลือกตั้ง สส. ปี 2566 “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ”

จ.ภูเก็ตรับ2รางวัลกิจกรรม​ การสื่อสารประชาสัมพันธ์รณรงค์การมีส่วนร่วมการเลือกตั้ง สส. ปี 2566

“ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ”

              สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดกิจกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์รณรงค์การมีส่วนร่วมการเลือกตั้ง สส. ปี 2566 “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ” เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมการเลือกตั้งของประชาชน โดยมี นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานในพี ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

              ภายในงานจัดให้มีการเสวนาแลกเปลี่นประสบการณ์จัดการเลือกตั้งจากภาคีเครือข่าย “เหลียวหน้า มองหลัง ถอดปัญหาการจัดการเลือกตั้ง สส. ปี 2566 “ โดยมีผู้แทนจากภาคีเครือข่ายเข้าร่วมเสวนากว่า 10 องค์กร ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ สำนักบริหารการทะเบียน และ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

              พร้อมนี้​ ใด้จัดพิธีมอบรางวัลแห่งเกียรติยศแห่งความเป็นเลิศการสื่อสารประชาสัมพันธ์ รณรงค์การมีส่วนร่วมการเลือกตั้ง สส. เป็นการทั่วไป ปี 2566 “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ” ให้แก่จังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์ในการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แหนราษฎร โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่​ จังหวัดที่มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. มากที่สุด 5 ลำดับ จังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 มากที่สุด 5 ลำดับ จังหวัดที่มีบัตรเสียน้อยที่สุด 5 ลำดับ จังหวัดที่มีบัตรเสียน้อยลงจากปี 2562 มากที่สุดลำดับ 1 – 5 จำนวน 5 ลำดับ และจังหวัดนำร่องในกิจกรรมเสริมสร้างภาคีเครือข่ายสื่อมวลชน 4 ภาคที่มีผลสัมฤทธิ์การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน 5 จังหวัด

              กิจกรรมดังกล่าว​ จัดขึ้นเพื่อขอบคุณหน่วยงานสนับสนุน ภาคีเครือข่าย และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนช่วยให้การเลือกตั้ง สส. เป็นการทั่วไป ปี 2566 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยตี มุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินนโยบายสนับสนุนการจัดการเลือกตั้ง ส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนประชาธิปไตย สร้างพลเมืองประชาธิปไตยที่มีคุณภาพของสังคมไทยต่อไป

                ทั้งนี้ ในส่วนของ จ.ภูเก็ตรับ 2 รางวัลกิจกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์รณรงค์การมีส่วนร่วมการเลือกตั้ง สส. ปี 2566 “ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ” ได้แก่รางวัลจังหวัดนำร่องในกิจกรรมเสริมสร้างภาคีเครือข่ายสื่อมวลชน 4 ภาคที่มีผลสัมฤทธิ์การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน 5 จังหวัดและจังหวัดที่มีบัตรเสียน้อยที่สุด 5 ลำดับ โดยมีนายโสภณ เคี่ยมการ ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับมอบในนามของจังหวัดภูเก็ต และมีนางสาวอรพิน อาชีวะสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต ร่วมรับมอบ