ตรวจสอบรายชื่อผู้มีรายได้น้อย 2560 ได้ที่ไหน เช็กแล้วไม่มีชื่อลงทะเบียนคนจน ทำไงดี ?

          เปิดขั้นตอนตรวจสอบรายชื่อผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนคนจน 2560 เอาไว้ เช็กเลย ใครจะได้รับบัตรคนจนบ้าง แล้วถ้าไม่มีชื่อ ต้องทำอย่างไร
          เป็นนโยบายที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก สำหรับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 หรือลงทะเบียนคนจน 2560 ที่รัฐบาลจะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรคนจน เพื่อลดภาระค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในครัวเรือน นั่นจึงทำให้มีผู้มาลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยในปี 2560 มากถึง 14,176,170 คน
          อย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบเงื่อนไขเบื้องต้นก็พบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์จำนวน 11,431,681 คนเท่านั้น ส่วนที่เหลืออีก 2,744,489 คนนั้นไม่ผ่านคุณสมบัติ ซึ่งถ้าหากเราคือหนึ่งในผู้ที่ลงทะเบียนไว้ แต่สงสัยว่าตัวเองผ่านคุณสมบัติหรือไม่ ทางกระทรวงการคลังก็ได้เปิดช่องทางให้เราเข้าไปตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ได้แล้ว ลองไปดูกันว่า เราจะตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนคนจนได้ที่ไหน แล้วถ้าเกิดไม่ผ่านคุณสมบัติขึ้นมาล่ะจะทำอย่างไรต่อดี
ลงทะเบียนคนจน 2560

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีรายได้น้อย 2560 ได้ที่ไหน อย่างไร

          สำหรับใครที่ได้ไปลงทะเบียนไว้แล้ว ในช่วงก่อนหน้านี้ สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้


          1. ตรวจสอบรายชื่อด้วยตัวเองหรือขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ได้แก่
 
          โดยเพียงแค่พิมพ์เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักลงไปในช่องที่กำหนด ระบบก็จะแจ้งผลการตรวจสอบทันทีว่าเรานั้นผ่านคุณสมบัติหรือไม่
ลงทะเบียนคนจน 2560
ภาพจาก epayment 
          2. ตรวจสอบผ่านสายด่วนของ 6 หน่วยงาน ในเวลาราชการ ได้แก่ 
          – สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 1359
          – ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. 02-555-0555
          – ธนาคารออมสิน โทร. 1115
          – ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111
          – กรมบัญชีกลาง โทร. 02-270-6400
          – เบอร์โทรศัพท์ของสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต

          3. ตรวจสอบโดยตรงด้วยตัวเอง ณ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร


ถ้าไม่มีชื่อผ่านคุณสมบัติลงทะเบียนคนจน ทำอย่างไรดี

          กรณีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และยังอยากได้รับสวัสดิการอยู่ ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ เพื่อขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติใหม่ได้ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 โดยสามารถปฏิบัติได้ตาม 7 ขั้นตอนต่อไปนี้

          ขั้นตอนที่ 1 ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบผลผ่าน 3 ช่องทางไปแล้ว และพบว่าตัวเองไม่ผ่านคุณสมบัติ

          ขั้นตอนที่ 2 เข้าไปตรวจสอบรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ บนหน้าจอแสดงผลตรวจสอบจะระบุคุณสมบัติที่ไม่ผ่าน และต้องการอุทธรณ์ ให้กดปุ่ม “ยื่นคำขออุทธรณ์”

          ขั้นตอนที่ 3 กรอกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขออุทธรณ์ โดยหลังจากกดปุ่ม “ยื่นอุทธรณ์” ระบบจะถามวันเดือนปีเกิด เพื่อยืนยันตัวบุคคล พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ หลังจากนั้นให้กดปุ่มสีเหลืองด้านล่างของหน้าจอที่เขียนว่า “บันทึกและส่งคำขออุทธรณ์”

          ขั้นตอนที่ 4 หลังจากกดปุ่มบันทึกและส่งคำขออุทธรณ์แล้ว ข้อความบนปุ่มสีเหลืองจะเปลี่ยนเป็น “อยู่ระหว่างการอุทธรณ์”

          ขั้นตอนที่ 5 หลังจากปิดรับการยื่นขออุทธรณ์ กระทรวงการคลังจะรวบรวมข้อมูลส่งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติต่อไป

          ขั้นตอนที่ 6 หน่วยงานตรวจสอบใช้เวลา 1 สัปดาห์ในการตรวจสอบ และจะส่งผลการอุทธรณ์กลับมาให้กระทรวงการคลังภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560

ขั้นตอนที่ 7 กระทรวงการคลังจะประกาศผลการอุทธรณ์ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ epayment และสายด่วน 6 หน่วยงาน

          ทั้งนี้ หากผลการอุทธรณ์ยังยืนยันตามผลเดิม คือ ไม่ผ่านคุณสมบัติ ผู้ลงทะเบียนก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย แต่หากยื่นอุทธรณ์สำเร็จ ผู้ลงทะเบียนจะมีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย โดยจะได้รับบัตรล่าช้ากว่าปกติ 30 วัน และไม่ได้รับสวัสดิการย้อนหลัง

มีรายชื่อแล้วต้องไปรับบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยที่ไหน  

          หากตรวจสอบพบว่าตัวเองมีรายชื่อผ่านคุณสมบัติแล้ว สามารถไปรับบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย หรือบัตรคนจน ได้ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ตัวเองได้เคยไปลงทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งบัตรที่ได้รับจะไม่สามารถนำไปให้บุคคลอื่นใช้แทนได้ ยกเว้นบุคคลที่ดูแลหรือให้ความช่วยเหลือผู้ทุพพลภาพ พิการ หรือคนแก่

บัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย ใช้อะไรได้บ้าง

          สำหรับสวัสดิการที่ผู้มีรายได้น้อยจะได้รับ จะแยกเป็น 2 ส่วน คือ

          – ส่วนแรกจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ อย่าง ค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อการเกษตรจากร้านธงฟ้า

          – ส่วนที่สองจะช่วยลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็น ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า รถ บขส. และรถไฟ

          ลองอ่านรายละเอียดการใช้บัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยพร้อมเงื่อนไขต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ เปิดรายละเอียดบัตรคนจน ให้วงเงินเท่าไร ซื้ออะไรได้บ้าง

ลงทะเบียนคนจน 2560
ภาพจาก PPSVENBERG / Shutterstock.com

          สำหรับใครที่ได้ยื่นรายชื่อลงทะเบียนในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ไปแล้ว ก็อย่าลืมเข้าไปเช็กคุณสมบัติกันล่ะว่าตัวเองผ่านการคัดเลือกไหม ไม่อย่างนั้นอาจจะต้องเสียโอกาสได้รับเงินช่วยเหลือไปฟรี ๆ และใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0-2109-2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-17.30 น. หรือ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  โทร. 02-273-9020