ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ให้การต้อนรับ หน่วยป้องกันกองกำลังสหรัฐอเมริกา (FPD) สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ทอท. โดยท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.)
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟในอาคาร

          วันที่ 26 มี.ค.64 เวลา 13.30 น. ท่าอากาศยานภูเก็ตทำการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟในอาคารของท่าอากาศยานภูเก็ต โดยมี เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผภก.) เป็นผู้อำนวยการการฝึกซ้อม ทำการฝึกซ้อมเสมือนจริง โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมฝึกซ้อมฯ เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานภูเก็ต ที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร ได้ทำการฝึกซ้อมตามขั้นตอนการปฏิบัติ หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

            ทั้งนี้​ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย ในสถานประกอบการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับพนักงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ณ อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต,อาคารสำนักงานฝ่ายบำรุงรักษา และห้อง O.S.R. อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ