ทีเส็บดึงข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligence) ติดอาวุธไมซ์ไทยรับการแข่งขันธุรกิจไมซ์ทั่วโลก

          สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กระตุ้นผู้ประกอบการไมซ์ไทยปรับตัว ชี้ปัจจุบันรัฐบาลทั่วโลกให้ความสำคัญกับการสร้างเศรษฐกิจด้วยธุรกิจไมซ์ ดึงการใช้ข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligence) ผสานการวิเคราะห์ (Data Analytics) ตอบโจทย์พฤติกรรมนักธุรกิจไมซ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เผยยุทธศาสตร์และแผนงาน 16 โครงการไฮไลท์พัฒนาธุรกิจไมซ์ด้วยนวัตกรรมและข้อมูลตลอดระยะ 3 ปี (2562-2564) พร้อมเปิดตัวฐานข้อมูลธุรกิจไมซ์ผ่านทางเว็บไซต์ (MICE Intelligence & Resource Center) ให้บริการทุกกลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจ นักศึกษาและประชาชน ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์ด้วยพลังข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สร้างเศรษฐกิจและการเติบโตอย่างยั่งยืน

         นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาและนวัตกรรม ทีเส็บ กล่าวว่า จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาลที่มีเป้าหมาย คือ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ยุทธศาสตร์ดิจิทัล นับเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยวิสัยทัศน์ของทีเส็บซึ่งสอดคล้องนโยบายรัฐบาลมุ่งเน้น 3 เป้าหมายหลัก คือ การสร้างรายได้ การพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม และการสร้างความเจริญกระจายรายได้ ซึ่งยุทธศาสตร์ไมซ์ปีนี้มุ่งขับเคลื่อนไมซ์เชิงคุณภาพและกระจายรายได้สู่เมืองต่างๆ ส่งผลให้ทีเส็บจัดทัพโครงสร้างทีมงาน และแผนงานใหม่ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลงานด้านนวัตกรรมและข้อมูลไมซ์ (MICE Intelligence & Innovation) พร้อมเปิดแผนพัฒนาธุรกิจไมซ์ด้วยนวัตกรรมและข้อมูลตลอดระยะ 3 ปี (2562-2564) ที่ศึกษาจากพฤติกรรมความต้องการของนักเดินทางไมซ์และผู้ประกอบการเอกชน โดยมีแนวทางการทำงานและ 16 โครงการไฮไลท์ที่จะดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมตลอดระยะ 3 ปีเต็มจากนี้ เพื่อนำนวัตกรรมและข้อมูลมาใช้พัฒนาธุรกิจไมซ์ร่วมกับผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด ขับเคลื่อนไมซ์ให้เกิดผลลัพธ์จริงในการสร้างเศรษฐกิจและองค์ความรู้

          ทีเส็บ ศึกษาแนวโน้มสำคัญของการพัฒนาธุรกิจไมซ์ระดับโลกในอนาคต ได้แก่ พฤติกรรมความต้องการของนักเดินทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การจัดงานมุ่งเน้นการผสมผสานครบวงจรภายในงาน ความต้องการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมงานที่มีเวลาเข้าร่วมงานน้อยแต่ต้องการผลลัพธ์สูงสุด และเนื่องจากนักเดินทางไมซ์มีความสำคัญต่อการเติบโตเศรษฐกิจ รัฐบาลทั่วโลกจึงพยายามผลักดันธุรกิจและเพิ่มจำนวนนักเดินทางไมซ์ แต่ที่ผ่านมาเป็นการสนับสนุนด้านงบประมาณ ทั้งในมิติของการพัฒนาบุคลากร สถานที่ หรือการดึงงานเข้าสู่ประเทศ ซึ่งการสนับสนุนทางการเงินเพียงด้านเดียวยังคงไม่ตอบโจทย์ความต้องการและการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ รัฐบาลหลายประเทศจึงเริ่มปรับเพิ่มกลยุทธ์การสนับสนุนด้านอื่น และหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยโดยการส่งเสริมการจัดงานของทีเส็บกำลังเปลี่ยนผ่านจากการให้บริการด้านข้อมูลทั่วไป สู่ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้ว (From information to insights) เพื่อวางแผนธุรกิจที่ตรงจุดขึ้นผ่านการวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Data Analytic & Artificial Intelligence)

           ทีเส็บจึงดำเนินโครงการ MICE Intelligence & Innovation เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการนำนวัตกรรมและข้อมูลมาใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจไมซ์ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างนวัตกรรมบนพื้นฐานความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการ สำรวจและสรุปความคาดหวังที่ผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจไมซ์ต้องการในการนำนวัตกรรมและข้อมูลมาใช้ แล้วจึงออกแบบและพัฒนาแผนงานจนได้ 16 โครงการไฮไลท์ด้านข้อมูลและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการ เพื่อดำเนินงานพัฒนาธุรกิจไมซ์ด้วยนวัตกรรมและข้อมูลตลอดระยะ 3 ปี (2562-2564) ภายใต้การดำเนินงานของฝ่าย MICE Intelligence & Innovation

          โรดแมปการพัฒนาธุรกิจไมซ์ด้วยนวัตกรรมและข้อมูลตลอดระยะ 3 ปี (2562-2564) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์  16 โครงการไฮไลท์ ได้แก่

          ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุนการจัดงานและผู้ประกอบการไมซ์ (Support & Sponsorship) มี 4 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการช่องทางสำหรับการขอรับบริการไมซ์เลน เพื่อต้อนรับแขก VIP ภายในสนามบิน (Paperless MICE Lane Request) 2. โครงการช่องทางออนไลน์เพื่อขอรับการสนับสนุนจากสสปน. (TCEB Online Financial Support Request) 3. โครงการระบบ AI เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ตอบคำถามเกี่ยวกับทีเส็บ (TCEB Help Desk Chatbot) 4. โครงการช่องทางให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตนำเข้าสินค้าเพื่อจัดแสดงและขอวีซ่า (MICE Permit Advisor)

         ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไมซ์ (Developing MICE Supply) มี 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการช่องทางออนไลน์ให้ผู้ประกอบการขอใบรับรองและมาตรฐานไมซ์ (MICE Online Standard Assessment) 2. โครงการศูนย์รวมตำแหน่งงานและการแนะแนวอาชีพตามสายงานไมซ์ (MICE Career Portal) 3. โครงการแหล่งเรียนรู้ออนไลน์รวบรวมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไมซ์ (MICE Digital Learning Platform)

         ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมงาน (Enhancing Attendee Experience) มี 1 โครงการ ได้แก่ โครงการแอพพลิเคชันสำหรับให้บริการผู้เข้าร่วมงาน เพื่ออำนวยความสะดวกอย่างครบวงจร (Event Application for Attendee)

        ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดงาน (Organizing Event with Efficiency) มี 2 โครงการ ได้แก่  1. โครงการแอพพลิเคชั่นมือถือสำหรับอำนวยความสะดวกผู้จัดงาน (Organizer Mobile Application) 2. โครงการระบบประเมินผลผู้เข้าชมงานด้วยภาพจากกล้องวิดีโอ (Event Traffic Analytics)

        ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าและบริการไมซ์ (Connecting MICE Supply & Demand) มี 5 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการแหล่งรวบรวมรายชื่อและข้อมูลงานอีเวนท์ที่สามารถเข้าร่วมประมูลสิทธิ์ในการจัดงานได้ (Event Opportunities Portal) 2. โครงการศูนย์กลางการระดมเงินทุนเพื่อสนับสนุนการจัดงาน (MICE Crowd Funding Platform) 3. โครงการแหล่งรวบรวมผู้ประกอบการด้านไมซ์ (MICE Supply Market Place) 4. โครงการช่องทางโปรโมทอีเวนท์เพื่อให้ผู้สนใจลงทะเบียนหรือจองพื้นที่แสดงสินค้า (Event Discovery Platform Platform) 5. โครงการศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าและบริการ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจก่อนและหลังการจบงาน (e-Commerce Platform)

        ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็นแหล่งข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE Intelligence & Resource Center) มี 1 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการฐานข้อมูลไมซ์เพื่อสร้างนวัตกรรมและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ (MICE Intelligence & Resource Center)

        การจัดงาน “MICE INTELLIGENCE AND INNOVATION CONFERENCE 2019” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Break Through the Hype – Uncover the Reality of Customer Insights” ของทีเส็บ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดตัวแนะนำแผนงานและ 16 โครงการไฮไลท์เพื่อพัฒนาธุรกิจไมซ์ด้วยนวัตกรรมและข้อมูลตลอดระยะ 3 ปี (2562-2564) โดยฝ่าย MICE Intelligence & Innovation รวมถึงกระตุ้นให้ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจไมซ์ เล็งเห็นความสำคัญของการใช้นวัตกรรมและข้อมูลอัจริยะวางแผนและกำหนดกลยุทธ์การพัฒนางานไมซ์ในอนาคต  พร้อมเปิดตัวโครงการแรก คือ โครงการฐานข้อมูลไมซ์เพื่อสร้างนวัตกรรมและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ (MICE Intelligence & Resource Center) หนึ่งในโครงการที่จะพลิกโฉมด้านนวัตกรรมและข้อมูลสำคัญของธุรกิจไมซ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจ สถาบันการศึกษา รวมถึงประชาชน เข้ามาใช้บริการข้อมูลไมซ์เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ระหว่างภาคธุรกิจ โดยร่วมมือกับพันธมิตรสำคัญระดับโลกด้านข้อมูล อาทิ ธนาคารโลก (World Bank) สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (PATA) บริษัทที่ปรึกษาด้านการวิจัย Frost & Sullivan และบริษัทจัดการข้อมูลอัจฉริยะ Meltwater Singapore

          นอกจากนี้ ภายในงานมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับโลกทั้งในและต่างประเทศร่วมให้ความรู้ อาทิ มร. กอร์ดอน อเล็กซานเดอร์ แคนเดอลิน จากบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารชื่อดังแมคเคนซี (McKinsey & Company) และคุณคเณศ กิจเสรีบริรักษ์ จากไลน์ประเทศไทย (LINE Thailand) เป็นต้น โดยแบ่งช่วงเวลาออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 วิทยากรนำเสนอเนื้อหาท่านละ 20 นาที ช่วงที่ 2 การแบ่งกลุ่มเพื่อให้ผู้สนใจสอบถามเชิงลึก และช่วงที่ 3 วิทยากรทั้งหมดขึ้นเวทีร่วมกันเปิดโอกาสให้สอบถาม นำคำถามที่น่าสนใจมาถามพร้อมกันบนเวที ซึ่งการจัดงานในรูปแบบนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานได้โฟกัสในเนื้อหาได้อย่างแท้จริง

           “ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 5-10% ซึ่งหากมีเครื่องมือทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนจะมีโอกาสเติบโตได้ถึงปีละ 20% ขณะเดียวกันเทคโนโลยีจะเป็นสิ่งที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์ทุกกลุ่มได้เข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งการสร้างพันธมิตรที่มีความแข็งแกร่ง (Empowering Partnership) ขยายจากผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเดิม สู่สตาร์ทอัพหรือกลุ่มธุรกิจอื่นที่ใช้ไมซ์เป็นแพลทฟอร์ม จะช่วยทำให้วงจรของธุรกิจไมซ์กว้างและเข้มแข็งขึ้น สร้างโอกาสทางธุรกิจ การแลกเปลี่ยนความรู้และการต่อยอดอุตสาหกรรมให้ดียิ่งขึ้น นำไปสู่ความสามารถทางการแข่งขันที่ยั่งยืนต่อไป” นางศุภวรรณ กล่าวสรุป

#Phuket  #Thailand #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหาร #ช้อปปิ้ง #โรงแรม #อสังหาฯ #เศรษฐกิจ​ #www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์

          The Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization) or TCEB is encouraging Thai MICE entrepreneurs to make changes to their businesses to prepare for the challenges ahead. With governments worldwide placing increasing importance on the MICE industry as an economic driver, competition in the global market is ramping up. The bureau has thus adopted MICE Intelligence combined with Data Analytics to respond to the changing behaviors of the MICE community with a strategy driven by MICE Intelligence and Innovation that encompasses 16 highlighted projects based on the 3-year MICE business development plan (2019-2021). In addition, the bureau has launched a MICE Intelligence & Resource Center on its website, allowing all target groups – entrepreneurs, businessmen, students and the public – to jointly foster MICE business through the power of data and create sustainable economic growth.

         Mrs. Supawan Teerarat, Senior Vice President for TCEB’s Strategic Business Development & Innovation, says that taking account of the visions of the 20-year national strategy on security, prosperity and sustainability, a coherent digital strategy will be a crucial mechanism for growth. In line with the government’s policy, TCEB is placing emphasis on 3 key goals, namely revenue generation, innovation-driven development, and equitable distribution of income and prosperity.

          In terms of the MICE strategy for this year, TCEB is aiming to boost the quality MICE market and distribute income to the cities. To accomplish this, the bureau is reorganizing its operating structure and has created a new MICE Intelligence & Innovation department. In addition, TCEB has unveiled the 3-year MICE Intelligence & Innovation Strategic Plan (2019-2021), which is based on a study of the behaviors of MICE travelers and private operators. These operational guidelines have spawned 16 highlighted projects, which will be implemented over the next three years. Through the new department, TCEB will work closely with operators to substantially boost the MICE sector in creating revenue and knowledge.

        TCEB has studied the major trends in global MICE business development including the changing behavior of business travelers. The study indicates that business travelers require events offering a full range of services. An optimum outcome will be expected even though they will have little time to engage in the event.

         As MICE travelers are important to economic growth, governments around the world are trying to catalyze the MICE industry and boost the number of MICE travelers. In the past, governments mainly supported budgets to develop personnel, venues and win more MICE events. However, financial support on its own cannot meet customer needs and ensure sustainable growth of the MICE business. In addition to financing, many countries are designing strategies to support the industry through other means. Several countries including Thailand are moving from the role of general information provider to offering more insightful information, allowing the operators to come up with concrete business plans through Data Analytics & Artificial Intelligence.

          For this reason, the TCEB has initiated the MICE Intelligence & Innovation Department to promote the adoption of innovations and data for MICE development with particular emphasis on creating innovations based on the real demands of entrepreneurs. The bureau conducted a survey of the expectations of those involved in the MICE business need to deploy innovations and data. It then designed and developed 16 key MICE intelligence and innovation projects that meet the needs of target groups.

         The roadmap of the MICE business development driven by MICE Intelligence & Innovation (2019-2021) consists of 6 strategies and 16 key projects:

         Strategy 1 is Support and Sponsorship provided for event organizing and suppliers. It features 4 projects: (1) Paperless MICE Lane Request as a fast track to welcome VIPs at the airports; (2) TCEB Online Financial Support Request; (3) TCEB Help Desk Chatbot; and (4) MICE Permit Advisor, which is an advisory service on importing goods for the exhibitions and applying for visas.

        Strategy 2 is Developing MICE Supply and encompasses 3 projects: (1) MICE Online Standard Assessment allowing entrepreneurs to apply for MICE standard certificates; (2) MICE Career Portal for job search and guidance; and (3) MICE Digital Learning Platform allowing suppliers to enhance their capacities.

       Strategy 3 is Enhancing Attendee Experience through an event application for attendee project to accommodate integrated services for event participants.

        Strategy 4 is Organizing Event with Efficiency. This features two projects: (1) A Mobile Application to accommodate the organizers; and (2) Event Traffic Analytics to assess visitors via video.

         Strategy 5 is Connecting MICE Supply & Demand and encompasses 5 projects: (1) Event Opportunities Portal which compiles the names and information about events for bidding; (2) MICE Crowd Funding Platform, a fund-raising center to support the organization of the event; (3) MICE Supply Marketplace for visitors’ registration or exhibitors’ bookings; (4) Event Discovery Platform; and (5) e-Commerce Platform, a marketplace for MICE products and services to create business opportunities pre and post events.

         Strategy 6 is MICE Intelligence & Resource Center and features the MICE Intelligence & Resource Center project, a comprehensive MICE database available via the website for assistance in creating innovations.

         TCEB hosted the MICE Intelligence & Innovation Conference 2019 on 22 February 2019 in Bangkok on the concept “Break through the Hype – Uncover the Reality of Customer Insights”. This platform, which has been created by TCEB’s MICE Intelligence & Innovation Department, introduced the strategies and 16 highlighted projects under the 3-year MICE Intelligence & Innovation Strategic Plan (2019-2021). Moreover, the bureau encourages suppliers and individuals to raise awareness on harnessing innovations and Big Data to set a plan and strategies for the future MICE development.

        The first project launched by TCEB, the MICE Intelligence & Resource Center, will dramatically shape MICE innovations and data and is aimed at suppliers as well as the business, educational and public sectors. All will have access to the center, leading to an exchange of knowledge among people in the industry. The TCEB has collaborated with the global leading partners including World Bank, the Pacific Asia Travel Association (PATA), Frost & Sullivan, business consulting firm involved in market research and analysis, and media intelligence firm, Meltwater Singapore.

         Local and international speakers were on hand to share knowledge during the event. They include Mr. Gordon Alexander Candelin – Design Director, McKinsey & Company and Mr. Khanet Kijsaereborerug – Business Connect Commercial Consultant, LINE Thailand etc.

        The conference was divided into 3 parts. During the first part, each speaker was allocated a 20-minute slot to address his topic. The second part has two breakout sessions enabling participants to ask for insights, while the final part was a panel discussion with an open Q&A session. The conference has been designed in such a way as to allow participants to truly focus on the contents.

         “Previously, Thailand’s MICE industry grew by an average of 5-10% annually. The adoption of innovation and technology as enablers will potentially drive the industry to grow by 20% a year. Meanwhile, technology will also reduce inequality, allowing all parties to access information equally. The technology will also create empowering partnerships allowing individuals the opportunities to create startups or businesses through a MICE platform. Finally, the innovation and technology will create countless business opportunities, exchanges of knowledge and extend the industry, leading to the sustainable strengthening of MICE competitiveness,” Mrs. Supawan concludes.