ทีเส็บ จัดกิจกรรม “Unlock Your Success in Southern Exhibition Industry” Readiness & Opportunities เปิดมิติใหม่ ความท้าทาย สู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดภาคใต้

ทีเส็บ จัดกิจกรรม “Unlock Your Success in Southern Exhibition Industry” Readiness & Opportunities เปิดมิติใหม่ ความท้าทาย สู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดภาคใต้เกิดความรู้ความเข้าใจในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานระดับโลก การจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้าแบบมาตรฐานสากล 

        วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเจ้าฟ้า แกรนด์บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมรามาดา พลาซ่า เจ้าฟ้า จังหวัดภูเก็ต นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Unlock Your Success in Southern Exhibition Industry” Readiness & Opportunities เปิดมิติใหม่ ความท้าทาย สู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ภูเก็ต: Enhance Phuket Local Expo to Global ยกระดับงานแสดงสินค้าภูเก็ตสู่สากล  โดยมี นายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคใต้  พร้อมด้วย ผู้ประกอบการด้านไมซ์จากส่วนกลาง เครือข่ายองค์กรภาครัฐ เอกชนและชุมชนในพื้นที่ เข้าร่วม

         ตามที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ได้ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีส่วนในการสร้างงาน และสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย และเล็งเห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดภาคใต้  จึงกำหนดจัดกิจกรรม “Unlock Your Success in Southern Exhibition Industry”

         Readiness & Opportunities เปิดมิติใหม่ ความท้าทาย สู่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ขึ้นในรูปแบบการอบรรจุเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต ตรัง และ สุราษฎร์ธานี​ เพื่อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดภาคใต้เกิดความรู้ความเข้าใจในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานระดับโลก รวมไปถึงการจัดงานนิทรรศการและงานแสดงสินค้าแบบมาตรฐานสากล และเป็นการ ยกระดับความพร้อม ต่อยอดสู่การดึงงาน สร้างการรับรู้ให้กับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในท้องถิ่น ให้มีเข้าใจตรงกัน เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อไป

         โอกาสนี้ นายอำนวย พิณสุวรรณ  กล่าวว่า  “จังหวัดภูเก็ตถือเป็นไมซ์ซิตี้ที่มีศักยภาพรองรับการจัดงานไมซ์จากทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศได้อย่างหลากหลาย โดยความพร้อมและศักยภาพของพื้นที่ โดยเราจะเห็นว่าได้มีการจัดกิจกรรม MICE ที่มีความหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การรองรับการจัดงานประชุม การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล เนื่องจากเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับ รวมไปถึงงานแสดงสินค้าที่เป็นเสมือนเวทีธุรกิจที่สร้างโอกาสให้กับธุรกิจต่างได้เป็นอย่างมาก เราเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของนักเดินทางไมซ์ทั้งในประเทศและจากทั่วโลก ที่มาเยือนเป็นจำนวนมากในแต่ละปี หลายสถานที่ของภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นส่วนของเมืองเก่า และชายหาด ทะเล รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม ต่างได้รับความนิยมไม่น้อยไปกว่ากัน

          โดยจังหวัดภูเก็ตมีแผนในการพัฒนาจังหวัด เป็น New Economy เป็นการพัฒนาจังหวัดที่เรียกว่า 10 เสาพลัส ซึ่งประกอบไปด้วย

เสาที่หนึ่ง Gastronomy City นะครับ เมืองวิทยการทางด้านอาหาร

เสาที่สอง Education Hub เราจะเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ

เสาที่สาม Maritime Destination Hub เมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวทะเลระดับโลก

เสาที่สี่ Medical & wellness hub เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก

เสาสี่ห้า MICE CITY  เมืองจุดหมายปลายทางในการจัดงาน MICE ระดับโลกแห่งอันดามัน

เสาที่หก Mart City เมืองภูเก็ตน่าอยู่ เพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

เสาที่เจ็ด Sport Tourism ภูเก็ตเมืองจุดหมายการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

เสาที่แปด Tourism เมืองจุดหมายของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเพื่อคนทั้งมวลอย่างยั่งยืน

เสาที่เก้า Fisheries hub เดิมทีเป็น Tuna Hub เมืองศูนย์กลางอาหารทะเลที่มีชื่อเสียง

เสาที่สิบ Fusion Farm คือ เมืองสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

และพลัสในส่วน SMEs เป็นเมืองส่งเสริม SMEs เพื่อเศรษฐกิจเสรีเป็นธรรมอย่างยั่งยืน

 

          ทั้งหมดนี้สอดรับกับการพัฒนาในพื้นที่ที่ไม่อิงกับการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นจุดอ่อนของเราที่ผ่านมา ทั้งนี้เมื่อเราได้ทำการวิเคราะห์ศักยภาพของจังหวัดแล้วพบว่า เราสามารถพัฒนาธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดให้เป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดได้อีกหลายธุรกิจด้วยกัน จึงเป็นที่มาของการวางแผนพัฒนาจังหวัดในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ด้วยโอกาสและความพร้อมในด้านต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ตเองนั้น ทำให้มั่นใจได้ว่า เราจะเชื่อมโยงผู้ผลิตให้เจอกับตลาดต่างๆ ได้ การจับคู่ธุรกิจต่างๆ ที่ครอบคลุมในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ของจังหวัด ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจที่อยู่ในภาคเกษตรกรรม อาหารทะเล สินค้าทางเกษตร งานแสดงสินค้ามูลค่าสูงที่มีจัดขึ้นในจังหวัด อาทิ งานแสดงเรือยอร์ช งานอสังหาริมทรัพย์ จึงเห็นได้ว่า การส่งเสริมให้จัดกิจกรรมไมซ์ขึ้นในพื้นที่โดยเฉพาะการยกระดับงานแสดงสินค้าภูเก็ตสู่สากลนั้น ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและควรเกิดความร่วมมือกันทุกภาคส่วน เพราะเมื่อมีกิจกรรมเกิดขึ้น ทุกคนจะได้รับประโยชน์ไปด้วยกัน “