นายก อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคถลาง ประจำปีการศึกษา 2565

นายก อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปวช. และ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคถลาง ประจำปีการศึกษา 2565

                เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลาง ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวนทั้งสิ้น 262 คน จำแนกเป็น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 202 คน และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 60 คน โดยมี นางสาวกชกร บุษราภรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคถลาง พร้อมด้วย ผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วม

              วิทยาลัยเทคนิคถลาง เป็นวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยจัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีสมรรถนะสูง ในระดับฝีมือ (ปวช.) และระดับเทคนิค (ปวส.) ซึ่งวิทยาลัยได้เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 9 สาขา และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รวม 6 สาขา โดยตลอดระยะเวลา 23 ปี ที่เปิดทำการสอนมา วิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความประพฤติดี มีวินัย และมีคุณธรรม ตามปรัชญาของวิทยาลัยที่ว่า “วินัยนำหน้า พัฒนาฝีมือ ฝึกปรือความรู้ ควบคู่คุณธรรม” สร้างคนดีสู่สังคม ภายใต้สโลแกน “อาชีวะสร้างชาติ”