บางกอกแอร์เวย์ส ประกาศยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 งดให้บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน และปิดให้บริการห้องรับรองผู้โดยสารเป็นการชั่วคราว

บางกอกแอร์เวย์ส ประกาศยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

งดให้บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน 

และปิดให้บริการห้องรับรองผู้โดยสารเป็นการชั่วคราว

 

         เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีการแพร่กระจายของโรคอย่างรวดเร็วและขยายวงกว้างมากขึ้นอีกครั้ง เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันโรคดังกล่าว และเป็นไปตาม “ระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศ ในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พ.ศ. 2564” บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จึงประกาศยกระดับมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  โดยงดให้บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน และปิดให้บริการห้องรับรองผู้โดยสารเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยด้านสุขอนามัยสูงสุดของผู้โดยสารและพนักงานผู้ปฏิบัติงาน

มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของบริษัทฯ ที่ได้ดำเนินการมีดังนี้

1. มาตรการรักษาระยะห่างในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร ตั้งแต่การเช็คอิน, การขึ้นและลงเครื่องบิน

2. กำหนดความหนาแน่นของผู้โดยสารภายในรถรางและรถบัสรับ-ส่งระหว่างอาคารผู้โดยสาร ให้ไม่เกิน 70%
ของความจุของรถ และทำความสะอาดพื้นผิวของอุปกรณ์สัมผัสบ่อย ทั้งก่อนและหลังให้บริการ

3. งดการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในระหว่างการปฏิบัติการบิน รวมทั้งห้ามผู้โดยสารรับประทานอาหาร
และเครื่องดื่มที่นำติดตัวมาด้วย ยกเว้น ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอาจ
พิจารณาจัดน้ำดื่มให้บริการแก่ผู้โดยสารได้ ทั้งนี้ ให้กระทำในพื้นที่ที่ห่างจากผู้โดยสารคนอื่นให้มากที่สุด
เท่าที่จะเป็นได้

4. ปิดให้บริการห้องรับรองผู้โดยสารในทุกสนามบินเป็นการชั่วคราว เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2564 เป็นต้น
ไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง

5. ผู้โดยสารทุกท่านต้องจัดเตรียมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าสำหรับตนเอง และสวมตลอดเวลาที่อยู่บน
เที่ยวบิน รวมทั้งขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ

6. งดให้บริการหนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ รวมทั้งงดการจำหน่ายสินค้าที่ระลึกบนเที่ยวบิน

7. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะสวมหน้ากากอนามัย, ถุงมือ และอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า ตลอดระยะเวลาการ
ปฏิบัติการบิน

8. นักบินจะสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการปฏิบัติการบิน

9. ทำความสะอาดภายในห้องโดยสารทุกจุดสัมผัสทุกครั้งหลังปฏบัติการบินในทุกเที่ยวบิน ตามมาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุข และดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัส
โควิด-19 ภายในอากาศยานทุกจุดโดยละเอียด หลังการทำการบินเป็นประจำ

สำหรับสนามบิน 3 แห่งที่อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทฯ ได้แก่ สนามบินสมุย สนามบินตราด และสนามบินสุโขทัย ก็ได้ดำเนินงานในการให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ ภายใต้มาตรการฯ ที่ด่านควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กำหนดอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. ตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายของผู้โดยสาร ผู้มาใช้บริการ รวมถึงพนักงาน หากพบว่า
มีอุณหภูมิสูงกว่า 37.3 องศาเซลเซียส จะถูกปฏิเสธการเข้าพื้นที่ และดำเนินการตามขั้นตอนของกรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุขต่อไป

2. ประสานด่านควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการตรวจคัดกรองและ ตรวจสอบประวัติการเดินทางของ
ผู้โดยสาร และผู้มาใช้บริการ

3. พื้นที่ในการให้บริการต่างๆ เช่น เคานท์เตอร์เช็คอิน จุดรับสัมภาระ รถรับส่งผู้โดยสาร พื้นที่การพักคอย จะมี
การจัดทำสัญลักษณ์ เพื่อกำหนดการเว้นระยะห่างอย่างปลอดภัย (Social Distancing) ให้แก่ผู้มาใช้บริการ

4. จัดให้มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือในพื้นที่ต่างๆ

5. กำหนดให้ผู้โดยสาร ผู้มาใช้บริการ และพนักงาน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสนามบินฯ

6. สนามบินฯ จะทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทุก 1 ชั่วโมง เพิ่มความถี่ในการทำ
ความสะอาดพื้นที่ใช้สอยร่วม โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อยครั้ง ซึ่งจะทำความสะอาดทันทีหลัง
พื้นที่นั้นถูกใช้บริการ

7. ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในห้อง
รับรองผู้โดยสารและภายในสนามบินทุกจุดโดยละเอียด

บริษัทฯ ยังได้ออกนโยบายขอความร่วมมือให้พนักงานงดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง รวมถึงชะลอการเดินทางไปยังต่างจังหวัดหากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน

บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้โดยสารและพนักงานผู้ปฎิบัติงานเป็นสำคัญ และยังคงดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างต่อเนื่องโดยเคร่งครัด ภายใต้ข้อกำหนดของ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

*****************************

 

Bangkok Airways strengthens its hygienic measures to prevent the current spread of COVID-19

In-flight meals and passenger lounge services will be temporarily suspended

 

Due to the recent spread of COVID-19 in many parts of the country, and in order to enhance the airline’s precautions and prevention measures as well as to be in accordance with the standards and guidance of The Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) regarding practices in passenger service for domestic flight routes during the Coronavirus 2019 (COVID-19) 2021 situation. Bangkok Airways needs to temporarily suspend its in-flight meals service and will also temporarily close all of its passenger lounge services. The airline recognizes that the health and safety of passengers and staffs are of the utmost priority.

The airline’s precaution and prevention plans are as follows;

1. The airline will intensify its social distancing procedures, especially at high–traffic points such as check-in counters, embark and disembark the aircraft to ensure safe distances between passengers.

2. Minimize the capacity of transfer busses to not more than 70% to maintain appropriate social distancing and disinfect high traffic areas before and after service.

3. Suspension of in-flight food and beverage service and consumption of personal food and drink is not allowed onboard. Unless there is an emergency, cabin crew may consider providing drinking water to necessary passengers, however, such activity will be done in a designated space

4. Bangkok Airways Passenger Lounges, Food and Beverages Kiosks, Courtesy Corners at available airports, snacks will be temporarily closed effective from 13 April 2021 until further notice

5. Passengers are required to wear protective face mask at all times while onboard and are encouraged to frequently use hand sanitizer during travel

6. The airline will stop providing newspapers and magazines as well as suspend in-flight souvenir sales

7. All cabin crew will be wearing surgical mask, gloves and protective face field at all times when on duty

8. All pilots will be wearing surgical mask at all times when on duty

9. The airline will increase frequency of general cleaning in high-traffic areas which include disinfecting and cleaning of all key areas such as check-in counters, passenger lounges, food & beverage kiosks, and in aircraft cabins especially the common areas and touch points. The laboratories are being sprayed with strong disinfectants after every single use.

Moreover, precautionary measures at airports under the management of Bangkok Airways Public Company Limited which are Samui Airport, Sukhothai Airport and Trat Airport, have been in place in accordance to safety measures and social distancing guidelines set by the Ministry of Public Health and the Civil Aviation Authority of Thailand as follow;

1. Airports will conduct body temperature screening to all passengers, customers and employees. If anyone found with high body temperature (higher than 37.3 Celsius), they will not be allowed to enter the premises and the airports will strictly follow the procedures set by Department of Decease Control, the Ministry of Public Health to report the case

2. Coordinate with the disease control checkpoints, Ministry of Public Health in screening tests and checking travel history of passengers

3. Floor markers will be placed to indicate necessary social distancing at check-in counters, baggage claim areas, waiting areas and on transfer bus

4. Alcohol-based hand sanitizer will be provided for adequate use throughout the airports.

5. Passengers, customers and employees are required to wear masks at all times when in airport terminals

6. Airport disinfectant cleaning is set to be done on hourly basis while common service areas and high-traffic areas will be cleaned more frequently

7. Perform high quality and effective disinfectant spraying to kill COVID-19 virus in all areas especially in passenger lounges and high traffic areas throughout the airport

In addition, the company has rolled out a policy to prevent employees from traveling to the high-risk countries as well as requesting all employees not to travel at this at this time unless absolutely necessary.

The company’s precaution and prevention plans are in accordance with the standards and guidance of national authorities such as Department of Disease Control, Ministry of Public Health and The Civil Aviation Authority of Thailand.