บางกอกแอร์เวย์ส เพิ่มความถี่เที่ยวบิน เชียงใหม่ ภูเก็ต สมุย เริ่ม 15 กันยายน 2563

บางกอกแอร์เวย์ส

เพิ่มความถี่เที่ยวบิน เชียงใหม่ ภูเก็ต สมุย

เริ่ม 15 กันยายน 2563

 

 

              วันที่ 11 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ประกาศเพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทางในประเทศ 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่, เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต และเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เกาะสมุย เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในการเดินทางของผู้โดยสาร โดยจะให้บริการภายใต้มาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

            เที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ จำนวน 1 เที่ยวบิน ได้แก่ เที่ยวบิน PG219 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 16.55 น. ถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เวลา 18.15 น. และเที่ยวบินที่ PG220 ออกจากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ เวลา 19.05 น. และถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 20.30 น. ทำให้สายการบิน ฯ มีเที่ยวบินให้บริการในเส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ รวม 3 เที่ยวบินต่อวัน

            เที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต จำนวน 1 เที่ยวบิน ได้แก่ เที่ยวบิน PG273 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 12.25 น. ถึงสนามบินนานาชาติภูเก็ต เวลา 13.50 น. และเที่ยวบินที่ PG 274 ออกจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต เวลา 14.40 น. และถึงสนามบินสุวรรณภูมิเวลา 16.10 น. ทำให้สายการบินฯ มีเที่ยวบินให้บริการในเส้นทาง ไป-กลับกรุงเทพฯ-ภูเก็ต รวม 3 เที่ยวบินต่อวัน


เที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เกาะสมุย จำนวน 3 เที่ยวบิน 

  1.   เที่ยวบิน PG131 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 11.00 น. ถึงสนามบินสมุย เวลา 12.05 น. เที่ยวบินที่ PG132 ออกจากสนามบินสมุย เวลา 12.50 น. และถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 14.05 น.
  2.   เที่ยวบิน PG167 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 16.00 น. ถึงสนามบินสมุย เวลา 17.20 น. เที่ยวบินที่ PG168 ออกจากสนามบินสมุย เวลา 18.00 น.และถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 19.25 น.
  3.   เที่ยวบิน PG181 ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 17.45 น. ถึงสนามบินสมุย เวลา 18.50 น. เที่ยวบินที่ PG182 ออกจากสนามบินสมุย เวลา 19.35 น.และถึงสนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 20.50 น.

               ทำให้สายการบินฯ มีเที่ยวบินให้บริการในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เกาะสมุย รวม 10 เที่ยวบินต่อวัน

               ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.bangkokair.com

       ติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทร 1771 และ 02-270-6699 ในเวลาทำการ (08.00-20.00 น.)

 


 

ตารางการบิน เส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต และ กรุงเทพฯ-เกาะสมุย   

         

เส้นทาง เที่ยวบิน เวลาออก เวลาถึง
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ PG215 08.30 09.50
PG225 14.40 16.00
*PG219 16.55 18.15
เชียงใหม่-กรุงเทพฯ PG216 10.40 12.05
PG226 16.50 18.15
*PG220 19.05 20.30
กรุงเทพฯ-ภูเก็ต PG275 10.00 11.25
*PG273 12.25 13.50
PG277 17.00 18.25
ภูเก็ต-กรุงเทพฯ PG276 12.15 13.45
*PG274 14.40 16.10
PG278 19.15 20.45
กรุงเทพฯ-เกาะสมุย PG127 08.00 09.05
PG119 09.30 10.35
PG129 10.00 11.20
*PG131 11.00 12.05
PG133 12.40 14.00
PG141 13.00 14.05
PG145 13.40 14.45
PG155 15.20 16.25
*PG167 16.00 17.20
*PG181 17.45 18.50
เกาะสมุย-กรุงเทพฯ PG128 09.50 11.05
PG120 11.20 11.35
PG138 12.00 13.25
*PG132 12.50 14.05
PG136 14.45 16.10
PG142 14.55 16.10
PG146 15.40 16.55
PG156 17.10 18.25
*PG168 18.00 19.25
*PG182 19.35 20.50

    

     *เที่ยวบินที่จะเปิดให้บริการเพิ่มเติม ตั้งแตวันที่ 15 กันยายน 2563 เป็นต้นไป