กสทช. และ​ กตป.​ ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากทุกภาคส่วน โดย ม.บูรพา ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

กสทช. และ​ กตป.​ ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากทุกภาคส่วน โดย ม.บูรพา ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

              เมื่อวันที่​ 1 ธันวาคม 2565 พลเรือเอก ประสาน สุขเกษตร ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงาน ตาม พรบ. กสทช. และ กตป. ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เปิดเผยว่า กตป. ได้ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และมหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุม​ เพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) การติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ประจำปี 2565 ขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต

             โดย​ จังหวัดที่ถูกกำหนดให้เป็น 1 ใน 6 จังหวัดนำร่องโครงการ Flag Ship Pay Smart City แห่งแรกของประเทศไทยและนโยบาย/มาตรการ ส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Super Cluster รวมทั้งการเป็น Creative City เมืองแรกของประเทศ การประชุมครั้งนี้​ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานราชการ สื่อมวลชน ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว บุคลากรจากสถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้นำชุมชน รวมทั้งเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค

               การมาร่วมการประชุมในวันนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับทราบบทบาทหน้าที่ และผลการดำเนินการในปี 2565 ของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ที่สำคัญ คือ ทาง กตป. และที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพาจะได้รับทราบปัญหาขัดข้องและข้อเสนอแนะในการติดต่อสื่อสารของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต และใกล้เคียง รวมทั้งผู้ประกอบการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้แทนจากกลุ่มต่าง ๆ

               ซึ่งมิติหลักในการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ดำเนินการโดย กสทช.นั้น การดำเนินการหลัก​ เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิและเสรีภาพในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่นความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรม มีการแข่งขันอย่างเสรี รวมทั้งประชาชนได้ใช้สิทธิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์คลื่นความถี่จากการใช้วงโคจรดาวเทียมอันเป็นสมบัติของชาติ ประชาชนทุกภาคส่วน ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในทุกพื้นที่ รวมถึงท้องถิ่นทุรกันดารของประเทศไทยมีสิทธิในการรับบริการด้านการสื่อสาร ขั้นพื้นฐานและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อใช้ในการดำรงชีวิต ทำมาหากิน ทำธุรกิจและพัฒนาเศรษฐกิจของชาติในภาพรวม

               ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการประชุมของชาวจังหวัดภูเก็ตในวันนี้ กตป.และคณะที่ปรึกษาจะได้ข้อมูลข้อเท็จจริงมาใช้ประกอบการติดตามตรวจสอบและประเมินผลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลของการดำเนินการและ การบริหารงานของ กสทช. สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้อย่างแท้จริง เพื่อที่ กตป. จะได้มีข้อมูลไปจัดทำรายงาน แจ้งผลให้ กสทช. ทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี (นับจาก 31 ธันวาคม ของทุกปี) และให้ กสทช. นำรายงานดังกล่าวเสนอต่อรัฐสภาต่อไป