ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต มอบทุนการศึกษา 1 แสนบาท ของมูลนิธิน่านฟ้าไทย​ แก่เด็กพิการ ในจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2564

ผอ.ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต
มอบทุนการศึกษา 1 แสนบาท
ของมูลนิธิน่านฟ้าไทย​ แก่เด็กพิการ
ในจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2564

 

           เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ทึ่ผ่านมา​ นายเกียรติศักดิ์ ชูทอง ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิน่านฟ้าไทย แก่เด็กพิการในจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสมศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต นางกรองทิพย์ เอกวานิช ผู้จัดการงานบริหารทั่วไป(ภูมิภาค) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต), นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต, นายวิรยุทธ ชัยดินี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต, นางณัฏฐ์ศศิ วิเวกวินย์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต, พนักงานศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต, คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาฯ ให้เกียรติร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี 2564 อย่างพร้อมเพรียง

          มูลนิธิน่านฟ้าไทย เดิมชื่อ มูลนิธิวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2549 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “มูลนิธิน่านฟ้าไทย” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 และได้รับการประกาศเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลลำดับที่ 913 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนกับกลุ่มเยาวชน ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กดังกล่าว ในระดับประถมศึกษาที่สามารถเรียนรู้ร่วมกับเด็กปกติ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพราะมูลนิธิฯ เห็นว่า เด็กกลุ่มนี้มีศักยภาพในการพัฒนา เมื่อเติบโตขึ้นเด็กเหล่านี้จะสามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ ไม่เป็นภาระของสังคม และส่วนหนึ่งอาจเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

        ปีนี้เป็นปีที่ 14 ที่มูลนิธิน่านฟ้าไทย มอบทุนการศึกษาให้เด็กพิการในจังหวัดภูเก็ต โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตร่วมกับคณะทำงานของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในส่วนศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต มีทั้งสิ้นจำนวน 10 คน ซึ่งจะได้รับทุนการศึกษา คนละ 10,000.- บาท รวมเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 100,000-บาท

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี 2564 จำนวน 10 ทุน​ ดังนี้.

เด็กชายสันต์ชัย พรมคำบุตร โรงเรียนบ้านกะหลิม
เด็กชายพบธรรม มูลสาร โรงเรียนบ้านฉลอง
เด็กชายดานิช หินนะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36
เด็กชายสุกฤษฏิ์ ปินตาเป็ก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36
เด็กชายพีรดนย์ ทองแดง โรงเรียนบ้านกะหลิม
เด็กชายอดิสรณ์ แสงศรี โรงเรียนบ้านเก็ตโฮ่
เด็กชายขวัญชัย แก้วมาก โรงเรียนบ้านเกาะสิเหร่
เด็กชายศิวกร ช้อนกลาง โรงเรียนบ้านบางทอง
เด็กชายศราวุฒิ มุ่งกิต โรงเรียนบ้านกะหลิม
เด็กชายณัฐกรณ์ กอบโกย โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์