“ผู้ว่าฯพบสื่อฯ”นำทีมลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ “สร้างฝายมีชีวิต คลองบางขนุน เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา” ฝายมีชีวิตสำนักสงฆ์วัดป่าบางขนุน

“ผู้ว่าฯพบสื่อฯ”นำทีมลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ

ตามโครงการ “สร้างฝายมีชีวิต คลองบางขนุน เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา” ฝายมีชีวิตสำนักสงฆ์วัดป่าบางขนุน

 

              ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำสื่อมวลชน ร่วม กิจกรรม “ผู้ว่าฯพบสื่อฯ” ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ “สร้างฝายมีชีวิต คลองบางขนุน เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา” จังหวัดภูเก็ต ณ ฝายมีชีวิต สำนักสงฆ์วัดป่าบางขนุน ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต วางเป้าหมายสร้าง 90 ฝายเพื่อแก้ปัญหาน้ำแล้งและป้องกันปัญหาน้ำท่วม

              เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา​ เวลา 10.00-12.00 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นางไอศยา สินบุษกร ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต, นายอัครา สุวัตถิกุล ป้องกันจังหวัดภูเก็ต, นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอถลาง, นายศักดา ประชุม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต, นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมสื่อมวลชนภูเก็ต​ ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯพบสื่อฯ” และได้พาลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการ “สร้างฝายมีชีวิต คลองบางขนุน เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา” จังหวัดภูเก็ต ณ ฝายมีชีวิต สำนักสงฆ์วัดป่าบางขนุน ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีครูฝาย นายณรงค์ฤทธ์ ไวยาวัจกร สำนักสงฆ์สวนป่าบางขนุนและประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับและพานำชมการทำฝายกักเก็บน้ำ

              สำหรับ โครงการ “สร้างฝายมีชีวิต คลองบางขนุน เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา จังหวัดภูเก็ต” ดำเนินการในพื้นที่สวนป่าบางขนุน ปัจจุบันอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ​ ป่าบางขนุน ท้องที่ตำบลเทพกระษัตรี และ​ ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เดิมเป็นป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและสวนป่า พ.ศ. 2481 ได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 217 พ.ศ. 2507 โดยมีเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่ มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ มีต้นไม้ขนาดใหญ่หลากหลายชนิด มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบติดเชิงเขาและเป็นภูเขา มีลำธารน้ำ จำนวน 3 เส้น ซึ่งโดยปกติน้ำในพื้นที่จะมีปริมาณมาก และจะไหลลงสู่ถนนเทพกระษัตรี และพื้นที่ราบไม่สามารถเก็บกักไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เพื่อเป็นการชะลอน้ำที่จะเหือดแห้งในช่วงฤดูแล้ง จึงจำเป็นต้องมีการเก็บกักน้ำไว้เพื่อใช้และบริหารจัดการให้พอเพียงกับชาวบ้านและสำนักสงฆ์ในพื้นที่

                 ด้วยเหตุนี้​ จังหวัดภูเก็ตจึงบูรณาการทำงาน​ และกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักๆคือ ทัพเรือภาคที่ 3 / ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต/ อำเภอถลาง​ ​/ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต​ / สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต​/ ศูนย์ป่าไม้ภูเก็ต​ / สวนป่าบางขนุนและหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ถลาง ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ​ ประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำตามโครงการ “สร้างฝายมีชีวิต คลองบางขนุนเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา” จังหวัดภูเก็ต จำนวน 90 ฝาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลทรงพระเจริญพระชนมายุ 70 พรรษา และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยการก่อสร้างเริ่มจุดแรกที่สำนักสงฆ์วัดป่าบางขนุน ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต​ ไปถึงสุดปลายน้ำที่บริเวณสวนป่าบางขนุน ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ในเดือนมกราคม 2565​

                 ทั้งนี้​ การก่อสร้างฝายดังกล่าวนอกจากเป็นการสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ดังกล่าว​ และยังเป็นการชะลอน้ำและกักเก็บน้ำ เพื่อใช้ในช่วงฤดูแล้ง โดยในช่วงฤดูฝนเมื่อน้ำมีปริมาณมากก็จะไปท่วมถนนเทพกระษัตรีบริเวณหน้าปั้มซัสโก้และพื้นที่ท้ายน้ำในทุกปี ดังนั้นเมื่อมีการสร้างฝายเสร็จตามจำนวนก็จะเป็นการช่วยชะลอน้ำป้องกันน้ำท่วมบริเวณหน้าปั้มซัสโก้และพื้นที่ท้ายน้ำได้ และเกษตรกรสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยนอกเหนือจากการสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่และยังเป็นการอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำอีกด้วย

                   สำหรับ​ การสร้างฝายชะลอน้ำจะใช้วัสดุในพื้นที่ทั้งโดยใช้ทรายและไม้ไผ่ นำไปปักลงในลำน้ำเสมือนเสาเข็มเรียงกัน ผูกด้วยเชือกเพื่อยึดโยงเข้าด้วยกัน และใช้ทรายบรรจุใส่กระสอบวางเรียงซ้อนกัน เป็นการยกระดับน้ำขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำซึ่งจะทำให้สามารถ ใช้ในการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมช่วงฤดูฝนและแก้ปัญหาภัยแล้งได้ด้วย และสิ่งสำคัญคือเกิดประโยชน์แก่ เกษตรกรในสวนป่าบางขนุนใกล้เคียง จำนวน 300 ครัวเรือน มีน้ำใช้​ สำหรับเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้งและตลอดไป สำนักสงฆ์และส่วนราชการในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์​ เพื่ออุปโภคและบริโภคในช่วงฤดูแล้งและตลอดไป นอกจากนี้ฝายชะลอน้ำสามารถเก็บกักน้ำไว้ให้พื้นดินบริเวณต้นน้ำมีความชุ่มชื้น ทำให้ป่าไม้และพื้นที่การเกษตรมีความอุดมสมบูรณ์และทำให้ประชาชนมีความสามัคคี ปรองดอง และมีความรักต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

                สำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นไปด้วยความราบรื่น สื่อมวลชนและผู้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมทำบุญ ณ สำนักสงฆ์วัดป่าบางขนุน ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีพระศรชัย ศรเพลิงให้ศีลให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย