ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิน่านฟ้าไทย กว่าหนึ่งแสนบาท แก่เด็กพิการในจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566

ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิน่านฟ้าไทย กว่าหนึ่งแสนบาท

แก่เด็กพิการในจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566

               วันที่ 12 กันยายน 2566 นายพงษ์ชัย มูลรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิน่านฟ้าไทย แก่เด็กพิการในจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายพนาวุฒิ นิติสวัสดิ์ ผู้จัดการงานบริหารทั่วไป(ภูมิภาค) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต), นางณัฏฐ์ศศิ วิเวกวินย์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต, พนักงานศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต, คณะครู อาจารย์ และผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาฯ ให้เกียรติร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี 2566 อย่างพร้อมเพรียง

              มูลนิธิน่านฟ้าไทย เดิมชื่อ มูลนิธิวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2549 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “มูลนิธิน่านฟ้าไทย” เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 และได้รับการประกาศเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลลำดับที่ 913 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนกับกลุ่มเยาวชน ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กดังกล่าว ในระดับประถมศึกษาที่สามารถเรียนรู้ร่วมกับเด็กปกติ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพราะมูลนิธิฯ เห็นว่า เด็กกลุ่มนี้มีศักยภาพในการพัฒนา เมื่อเติบโตขึ้นเด็กเหล่านี้จะสามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ ไม่เป็นภาระของสังคม และส่วนหนึ่งอาจเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

              โดยได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดต่าง ๆ ร่วมกับคณะทำงานของบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโดยมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในปี 2566 จำนวนทั้งสิ้น 165 ทุน แบ่งเป็น กรุงเทพฯ และปริมณฑล (ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) จำนวน 75 ทุน และศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาคฯ จำนวน 9 ศูนย์ ๆ ละ 10 ทุน รวมทั้งหมดจำนวน 90 ทุน

              ปีนี้​ เป็นปีที่ 15 ที่มูลนิธิน่านฟ้าไทย มอบทุนการศึกษาให้เด็กพิการในจังหวัดภูเก็ต โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตร่วมกับคณะทำงานของศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในส่วนศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต มีทั้งสิ้นจำนวน 10 คน ซึ่งจะได้รับทุนการศึกษา คนละ 10,000.- บาท รวมเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 100,000-บาท

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิน่านฟ้าไทย ประจำปี 2566 จำนวน 10 ทุน​ ดังนี้.
ด.ช.วรภพ ปันสม โรงเรียนวิชิตสงคราม
ด.ญ.วนิดา สินเอี่ยม โรงเรียนบ้านฉลอง
ด.ช.ธราเทพ ภู่จีน โรงเรียนบ้านฉลอง
ด.ญ.ภัทรปภา วิเชียรรัตน์ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล
ด.ช.รัชชานนท์ แก้วภู่ โรงเรียนถลางพระนางสร้าง
ด.ช.อาทิวราห์ บัวรักษา โรงเรียนบ้านฉลอง
ด.ช.จักรกริช วงษ์ตาผา โรงเรียนบ้านฉลอง
ด.ช.สุรชัย นิตสุนทร โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล
ด.ช.ธาณุภัทร วิปุระ โรงเรียนบ้านฉลอง
ด.ช.วรเมธ ธนกรรฐ์ โรงเรียนเทศบาลพิบูลสวัสดี