ฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจแบบบางส่วน ของท่าอากาศยานภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2563

          ฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจแบบบางส่วน ของท่าอากาศยานภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2563

           วันที่ 14 ก.ย.63 เวลา 14.00 น. เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผภก.) เป็นประธานในการฝึกซ้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจแบบบางส่วน ของท่าอากาศยานภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ มาตรฐานสากล ISO 22301:2012 และตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.22301-2556 เพื่อสนับสนุนการให้บริการท่าอากาศยานได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดอุบัติการณ์ และเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ระหว่างรัฐบาลไทยกับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)(ทอท.)ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต เข้าร่วมฝึกซ้อมฯ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคารสำนักงาน ทภก.

*******************