พ่อแม่ยุคใหม่เข้าใจ-เข้าถึงลูกได้อย่างไร

         เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 พญ.อันธิกา แจคเกอลีน ไคลน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริโรจน์ และ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชศาสตร์ ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “พ่อแม่ยุคใหม่เข้าใจ-เข้าถึงลูกได้อย่างไร” แก่ผู้ปกครอง นักเรียน และ คณะครู โรงเรียนวัดเทพนิมิตร ในโครงการโรงเรียนพ่อแม่ ครั้งที่ 24  ณ อาคารเอนกประสงค์ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวิชิต โดย พญ.อันธิกา กล่าวว่า วิธีเลี้ยงลูกในสังคมยุคปัจจุบันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเด็กวัยประถมศึกษาตอนต้น อายุระหว่าง 6 – 9 ขวบ เป็นวัยที่ใช้เวลาส่วนมากอยู่กับเพื่อน จึงเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมต่างๆจากเพื่อน ซึ่งผู้ปกครองหรือคุณครูสามารถช่วยให้เด็กแสดงออกอย่างเหมาะสมได้ด้วยการแนะนำ ให้คำชมเมื่อเด็กทำได้ดี และ แก้ไข ชักจูง แนะนำเมื่อเด็กทำไม่เหมาะสม ส่งเสริมให้เด็กรู้จักควบคุมอารมณ์และเรียนรู้การปรับตัวที่ถูกต้อง จะเป็นการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ หรือ EQ ซึ่งเป็นทักษะที่เด็กจะสามารถใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

         ขณะเดียวกัน ผู้ปกครองหรือคุณครูต้องปรับบทบาทจากผู้พูดมาเป็นผู้ฟังบ้าง เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะกับเด็กที่ต้องการให้คนเข้าใจและยอมรับฟังความคิด เมื่อเด็กทำผิดหรือไม่ถูกต้อง ผู้ปกครองหรือคุณครูต้องแนะนำอย่างมีเหตุผล ใช้ข้อเท็จจริง ใจเย็น ไม่แสดงออกทางอารมณ์ด้านลบมากเกินไป หลีกเลี่ยงการลงโทษ ซึ่งทั้งผู้ปกครองและคุณครูควรทำความเข้าใจร่วมกันในการพัฒนาเด็ก แลกเปลี่ยนข้อมูลพฤติกรรมของเด็กระหว่างอยู่ที่บ้านกับโรงเรียน เพื่อจะได้ส่งเสริมการเรียนของเด็กได้อย่างถูกต้อง ปรับการเลี้ยงดูที่เหมาะสม สามารถประเมินเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรม หรือ อารมณ์ เพื่อหาสาเหตุให้วิธีแก้ไขต่อไป

         พญ.อันธิกา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเด็กกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่มากพิเศษ คือ เด็กที่มีพฤติกรรมซนกว่าปกติ หรือ มีอาการสมาธิสั้น ไม่มีสมาธิ เหม่อลอย ซึมเศร้า หรือ ก้าวร้าวผิดปกติ ซึ่งเด็กกลุ่มดังกล่าวผู้ปกครองหรือคุณครูอาจจะต้องพาไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประเมินอาการ และ รับการรักษาอย่างถูกวิธีตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบในการใช้ชีวิตต่อเนื่องไปในวัยผู้ใหญ่