ม.อ.ภูเก็ต จับมือ ธนาคารกรุงศรีฯ พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลการชำระเงินและค่าเล่าเรียน พร้อมช่วยเหลือนักศึกษา รวมถึงผู้ปกครองในการแบ่งเบาภาระ ด้วยการผ่อนชำระค่าเล่าเรียน 0% นานสูงสุดถึง 6 เดือน

ม.อ.ภูเก็ต จับมือ ธนาคารกรุงศรีฯ พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลการชำระเงินและค่าเล่าเรียน

พร้อมช่วยเหลือนักศึกษา รวมถึงผู้ปกครองในการแบ่งเบาภาระ ด้วยการผ่อนชำระค่าเล่าเรียน 0% นานสูงสุดถึง 6 เดือน

              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (ม.อ.ภูเก็ต) ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดี วิทยาเขตภูเก็ต และนายเดชอนันต์ หิรัณยัษฐิติ ผู้บริหาร Head of Customer Segment เป็นผู้ลงนาม นอกจากนี้ยังมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา กาลเนาวกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตภูเก็ต และคณะผู้บริหารของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ คณบดีวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโรดม วีระพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, นายวรายุ สันตะวานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ดูแลลูกค้าสัมพันธ์ และนายสมนึก ลิ่มบุตร ผู้จัดการภาค ร่วมเป็นสักขีพยาน

               สำหรับ​ การลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสองหน่วยงาน ในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินดิจิทัลที่เพิ่มความสะดวก และยังเป็นทางเลือกในการแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ด้วยบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิตโลตัส สามารถเปลี่ยนยอดชำระค่าเล่าเรียนเป็นผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน และดียิ่งกว่าเมื่อใช้เอ็กซ์ยู บัตรเครดิต ดิจิทัล ซึ่งสามารถชำระค่าเล่าเรียนผ่าน Online Payment Gateway ของ ธนาคารกรุงศรีฯ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นผ่อนชำระ 0% นานถึง 6 เดือน

               ระบบ Online Payment พัฒนาโดยบัณฑิตของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ม.อ.ภูเก็ต ร่วมกับทีมพัฒนาโปรแกรมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นนวัตกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาของวิทยาลัยฯ จากหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล, ธุรกิจดิจิทัล, และการคอมพิวเตอร์ มีส่วนร่วมในการออกแบบ พัฒนา และทดสอบระบบ ก่อนจะเริ่มใช้งานจริง

                ทั้งนี้​ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีนวัตกรรมทางการเงินที่หลากหลาย เช่น ระบบ Bill Payment, Online Payment, QR Code Payment, และ EDC Payment สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ https://www.phuket.psu.ac.th/56023/

                 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการของอาเซียน เป็นสังคมฐานความรู้ บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม สร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการและนวัตกรรมในสาขาที่สอดคล้องกับพื้นที่ (อันดามัน) โดยมีการวิจัยเป็นฐาน เชื่อมโยงกับเครือข่ายสากล และสร้างโอกาสให้ชุมชนเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผลิตบัณฑิตที่คุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะมีสมรรถนะสูงพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานสากล Global Citizen และมีสมรรถนะของผู้ประกอบการ