ม.อ.ภูเก็ต แถลงข่าว “ผลกระทบทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตจากCOVID-19 ” COVID-19 Phuket Economic Impact (FEB 2020)

ม.อ.ภูเก็ต แถลงข่าว “ผลกระทบทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตจากCOVID-19 “

COVID-19 Phuket Economic Impact (FEB 2020)

 

               วันที่ 12 มี.ค. 2563 เวลา 09.30 น. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต แถลงข่าว “ผลกระทบทางเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตจาก COVID – 19 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต และ ดร.ชยานนท์ ภู่เจริญ รองคณะบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตย์ศึกษา คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ณ ห้องประชุม 2 ชั้น3 อาคารสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต

             โดยฝ่ายวิจัยคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จากข้อมูลศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Intelligence Center) พบว่าจำนวนผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหดตัวกว่าร้อยละ 37.91 (28 วัน) จากเดิมที่มีผู้โดยสารระหว่างประเทศเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต เฉลี่ยต่อวันในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 19,085 เหลือเพียง 11,850 ต่อวัน ซึ่งส่วนใหญ่ของผู้โดยสารกลุ่มนี้คือนักท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต และนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เดินทางเข้าภูเก็ตผ่านเที่ยวบินระหว่างประเทศเป็นเพียงร้อยละ 50.12 ของนักท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตทั้งหมด ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงประมาณการนักท่องเที่ยวหายไปทั้งสิ้น

              ดังนั้น ทางผู้วิจัยจึงประมาณการไว้ว่า “ในวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ประมาณการนักท่องเที่ยวหายไปทั้งสิ้น 27% – 37% เกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ สาเหตุ คือ 1. การหายไปของนักท่องเที่ยวจำนวนดังกล่าวมากกว่าที่ทางหลายฝ่ายได้คาดการณ์ไว้ 2. ไม่เพียงเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่หายไป การระบาดของ Covid-19 ในหลายประเทศช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ก่อให้เกิดความกังวลในการเดินทางซึ่งส่งผลกระทบต่อ #นักท่องเที่ยวทุกสัญชาติ และ 3. การใช้จ่ายต่อหัวต่อวันในไตรมาสแรกของภูเก็ต คือ 10,292 บาท (2018) ซึ่งสูงกว่าตัวเลขการใช้จ่ายเฉลี่ยทั้งปีของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เคยใช้ประเมิน #ความเสียหายในเดือนกุมภาพันธ์ 1.2 – 1.5 หมื่นล้าน

            *ธุรกิจโรงแรมยังคงเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบสูงสุด ทางด้าน ค่าจ้างและสภาพคล่องของธุรกิจโรงแรมถูกประเมินไว้ว่ามีความเสียหายระหว่าง 1.7 – 2.3 พันล้าน ในเดือนดังกล่าว และสำหรับธุรกิจการขนส่งภายในจังหวัดได้รับผลกระทบรวม จากการหายไปของนักท่องเที่ยวระหว่าง 1.47 – 2 พันล้าน ซึ่งเป็นสภาพคล่องของผู้ประกอบการร้อยละ 31 และผลกระทบดังกล่าวไม่ได้หยุดอยู่ในแค่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ยังส่งผลผ่านไปยังอุตสาหกรรมต้นน้ำด้วย เช่น การไฟฟ้า/ประปา เกษตรกรรม หรือแม้แต่อุตสาหกรรมผลิตยาง ซึ่งความเสียหายต่อเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเป็นข้อบ่งชี้ ธุรกิจการท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเป็นธุรกิจปลายน้ำของหลายอุตสาหกรรม เฉพาะการลดลงของรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตจังหวัดเดียว