รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด ต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการตลาดธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์

        โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โดย คุณเศรษฐพัส ณ ถลาง รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด ต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการตลาดธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อเป็นการแนะนำแนวทางให้เยาวชนที่จะเป็นพลังขับเคลื่อนจังหวัดในอนาคต นำความรู้ที่ได้รับจากโรงพยาบาลไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา


#Phuket #Thailand #กินไหนดีภูเก็ต #มีเดียภูเก็ต #ข่าวภูเก็ต #ท่องเที่ยวภูเก็ต #อาหารภูเก็ต #ช้อปปิ้งภูเก็ต #โรงแรมภูเก็ต #อสังหาฯภูเก็ต #เศรษฐกิจภูเก็ต www.phuketprice.com #ภูเก็ตไพรซ์