รายละเอียดการประกาศปิดงบ

รายละเอียดการประกาศปิดงบ

รายละเอียดลงประกาศ สามารถลงออนไลน์ ดังนี้.
1. ประกาศนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
2. ประกาศเปลี่ยนแปลงกรรมผู้ถือหุ้นวิสามัญ
3. ประกาศปิดงบประมาณประจำเดือน / ประจำปี
4. ประกาศบอกกล่าวให้ชำระหนี้
5. ประกาศจัดตั้งนิติบุคคล
6. ประกาศเพิ่มทุน-ลดทุน
7. ประกาศรับสมัครงาน
8. ประกาศแต่งตั้งบุคคล
9. ประกาศนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
10. ประกาศประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
11. ประกาศชำระหนี้และไถ่ถอนจำนอง

ประกาศที่ยกเว้นการลงออนไลน์ มีดังนี้.

*** ประกาศยกเลิกบริษัท

บริษัทไม่รับลงประกาศประเภท “ประกาศยกเลิกบริษัท”

 

บริษัทใดสนใจลงประกาศ

สามารถติดต่อ คุณโบว์ 085-139-5862

E-mail : phuketprice1@gmail.com.com

ตัวอย่างหนังสือพิมพ์ข่าวเศรษฐกิจธุรกิจ
LINK ไฟล์หนังสือพิมพ์จะอยู่ในรูปแบบนี้

https://www.phuketprice.com/YYYY-MM-DD-newspaper

เช่น วันที 21 สิงหาคม 2560 ชื่อไฟล์คือ www.phuketprice.com/2016-08-21-newspaper

 

อัตราค่าลงประกาศปิดงบต่างๆ
ตำแหน่ง ขนาด / Pixel
กว้าง x ยาว
ราคาป้าย / ต่อเดือน
บาท
อัตราส่วนต่อหนึ่งหน้าข่าว
A 421 x 591 1,000 ขนาดเท่ากับ 1/4 ของหนึ่งหน้าข่าว
B 421 x 300 500 ขนาดเท่ากับ 1/8 ของหนึ่งหน้าข่าว
C 213 x 295 250 ขนาดเท่ากับ 1/16 ของหนึ่งหน้าข่าวข้อกำหนดการลงประกาศในเว็บไซต์หรือหนังสือพิมพ์ข่าวเศรษฐกิจธุรกิจ มีดังนี้
การเชิญประชุมผู้ถือหุ้นต้องปฏิบัติอย่างไร
ให้ลงโฆษณาหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ อย่างน้อย 1 ครั้งก่อนวันนัดประชุม
และส่งไปรษณีย์ตอบรับไปยัง ผู้ถือหุ้นทุกคน ที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัทก่อนวันนัดประชุมอีกด้วยต้องเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อไหร่
1. ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน กรณีมติทั่วไป เช่นประชุมใหญ่ประจำปี, การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น,เปลี่ยนแปลงกรรมการหรืออำนาจกรรมการ, การชำระบัญชี เป็นต้น
2. ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน กรณีมติพิเศษ การเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อบริคณห์สนธิ เช่น ทุน ชื่อ ตราประทับ ที่อยู่ วัตถุประสงค์ การเลิก เป็นต้น การลงโฆษณาบนเว็บไซต์หรือหนังสือพิมพ์ท้องที่เพื่อเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกับทางเว็บไซต์ภูเก็ตไพรซ์หรือหนังสือพิมพ์ข่าวเศรษฐกิจธุรกิจ ฉบับออนไลน์กับหนังสือพิมพ์ราย 10 วัน

         การลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ที่มียอดจำหน่ายสูงๆ จะมีราคาแพงมาก เราจึงเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถทำให้ผู้ที่ต้องการลงโฆษณาสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ท่านสามารถลงโฆษณา Online ด้วยตัวท่านเองผ่านหนังสือพิมพ์เศรษฐกิจธุรกิจ ทำให้ง่าย เร็ว ราคาถูก

         นอกจากนั้นยังสามารถชำระเงิน Online ของเว็บไซต์และหนังสือพิมพ์  เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยจะได้รับใบเสร็จรับเงินตัวจริงส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านระบุไว้  ท่านสามารถตรวจสอบประกาศของท่านผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยตัวท่านเองหรือจะให้เราส่งลิงค์ประกาศให้ท่านตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ ท่านสามารถสามารระบุได้ด้วยตัวของท่านเอง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องการประกาศปิดงบ
         ตามมาตรา 1175 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทจำกัดต้องดำเนินการประกาศข้อความหนังสือเชิญประชุมลงใน หนังสือพิมพ์ท้องที่ อย่างน้อย 1 ฉบับ และต้องส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ตอบรับถึงผู้ถือหุ้น อย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันประชุม หรือมติพิเศษอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม นับเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญที่นักบัญชีจะต้องรับทราบและปฏิบัติแบบนี้ทุกๆ ปี เพราะบทลงโทษยังคงมีตามข้อบังคับ โดยระบุไว้ว่า หากบริษัทจำกัดใด ละเว้นไม่ดำเนินการ กล่าวคือไม่ได้นำส่งงบแสดงฐานะทางการเงินเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงงบแสดงฐานะทางการเงินต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท (อัตราค่าปรับในการเปรียบเทียบคดี ทั้งบริษัทและกรรมการผู้มีอำนาจคนละ 6,000 บาท)

         ตัวอย่าง…สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธ.ค. 59 ต้องจัดการประชุมภายใน 4 เดือน หรือภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 และต้องลงประกาศก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน หรือมากกว่า กรณีนี้คือต้องลงประกาศวันที่ 22 เมษายน 2560 เป็นวันสุดท้าย โดยกำหนดประชุมวันที่ 30 เมษายน 2560

         ประกาศตามข้อบังคับของกฎหมายทั้งประชุมมีทั่วไป และมติพิเศษ ดังรายละเอียด
ประชุมมติทั่วไป 7 วัน หัวข้อประชุม
• เชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี/รับรองงบการเงิน
• การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น
• การเปลี่ยนแปลง-อำนาจกรรมการ
• แก้ไขเพิ่มดวงตราสำคัญ
• การชำระบัญชี

ประชุมมติพิเศษ 14 วัน
• เปลี่ยนแปลงแก้ไขหนังสือบริคณสห์สนธิ
• แก้ไขข้อบังคับ, แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท
• แก้ไขชื่อตราสำคัญของบริษัท
• เลิกบริษัท, เลิกห้างหุ้นส่วน, แปรสภาพห้างหุ้นส่วน
• ย้ายสำนักงานกรณีข้ามจังหวัด และควบบริษัท

การนับวันลงประกาศเพื่อนัดประชุมผู้ถือหุ้น
ตามกฎหมาย การนับระยะเวลาบอกกล่าวนัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ส่งคําบอกกล่าวทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือวันที่ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์ซึ่งเป็นวันที่ดําเนินการหลังสุดเป็นวันแรกแห่งระยะเวลา และการประชุมจะมีขึ้นได้ในวันถัดจากวันสิ้นสุดแห่งกําหนดระยะเวลานั้น