ศุลกากรภูเก็ต ทำลายของกลางละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา สินค้าลอกเลียนแบบ 4,819 ชิ้น มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท

         เมื่อวันที่ 25ก.พ.62 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณโรงเตาเผาขยะเทศบาลนครภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ด่านศุลกากรภูเก็ต นำโดย นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต นายธนะพงษ์พัฒน์ ธนะโสภณ ผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร นายณัฐพงศ์ หนูสมตน นิติกรชำนาญการ (หัวหน้างานคดี) และคณะกรรมการทำลายของกลางด่านศุลกากรภูเก็ต ได้นำของกลางในคดีที่ถึงที่สุดแล้ว และของกลางได้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายมาทำลายโดยวิธีการกรีด ใช้รถบดและเผาในเตาเผา

         สำหรับ ของกลางที่นำมาทำลายนั้นมีทั้งหมด 94 คดี แยกเป็น คดีที่เป็นของกลางประเภทละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทสินค้าลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า เช่น รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้ากีฬา หมวก เข็มขัด แว่นตากันแดด ซึ่งเป็นของต้องห้ามนำเข้าและเป็นของอันพึงต้องริบ ตามนัยมาตรา 166 และมาตรา 167 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 จำนวน 40 คดี รวม 4,819 ชิ้น และคดีที่เป็นของกลางประเภทบุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ยาสูบชนิดยาเส้นปรุง (บารากู่) อุปกรณ์การเสพบารากู่ หัวปลั๊กไฟ เครื่องเทศ การ์ดเกมส์ ซองใส่โทรศัพท์และมือถือไม้เซลฟี่ รวม 54 คดี จำนวน 4,085 ชิ้น ทั้งนี้มีคดีทั้งสองส่วนรวมทั้งสิ้น 94 คดี ปริมาณสินค้า 8,904 ชิ้น มูลค่าภาษีอากร รวมทั้งสิ้น 1,015,272.8 5 บาท

         อนึ่งตามที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เรื่องการคุ้มครองและการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งของกลางที่นำมาทำลาย ส่วนใหญ่เป็นสินค้าลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า และตามนโยบายกรมศุลกากร โดย นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ อธิบดีกรมศุลกากร, นายชูชัย อุดมโภชน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร และ นายประโยชน์ พูนน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากร ภาคที่ 4 ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเข้มงวดกวดขันดำเนินการอย่างเคร่งครัดในการป้องกัน และปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และเร่งรัดการจำหน่ายของกลางตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยวิธีการจำหน่ายของกลาง

#Phuket
#Thailand
#ข่าวภูเก็ต
#ท่องเที่ยวภูเก็ต
#อาหาร
#ช้อปปิ้ง
#โรงแรม
#อสังหาฯ
#เศรษฐกิจ​
#www.phuketprice.com
#ภูเก็ตไพรซ์